Wythnos Busnes 2018

Logo Wythnos Busnes 2018 - llun

Eleni, cynhelir Wythnos Busnes Gwynedd rhwng yr 21 a 25 o Fai.

Yn ystod yr wythnos...

 • byddwn yn dathlu a hyrwyddo llwyddiant busnesau lleol a fydd yn cynnig cyfle gwych i bob math o fusnesau lleol ddod at ei gilydd i rwydweithio a chyfnewid syniadau.
 • bydd rhaglen gydag amryw o ddigwyddiadau mewn gwahanol leoliadau ar draws Gwynedd
 • bydd Cinio Gala Busnes, sydd yn uchafbwynt yr wythnos (Dydd Iau 24 Mai yn y Ganolfan Reolaeth, Bangor). Bydd Rhwydwaith Busnes Gwynedd yn cyflwyno gwobr yn ystod y Cinio i’r person sydd wedi ei enwebu fel 'Person Busnes y Flwyddyn'.
 • bydd cangen Gwynedd o’r Ffederasiwn Busnesau Bach yn cyflwyno gwobr 'Entrepreneur Ifanc' i’r busnes sydd wedi llwyddo i sefydlu yn y flwyddyn gyfredol, ac wedi cyfrannu yn gadarnhaol i economi Gwynedd.

Bydd mwy o fanylion mewn perthynas â’r digwyddiadau busnes yn dilyn yn fuan.

 

Digwyddiadau...

 

Dydd Llun 21 Mai 2018

1. Digwyddiad Lansiad Wythnos Busnes Gwynedd – Brecwast Busnes

08:00 - 10:00, Y Ganolfan Reolaeth Bangor

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad Wythnos Busnes Gwynedd 2018. 

Bydd y digwyddiad lansio brecwast AM DDIM yn gyfle i rwydweithio gyda chynrychiolwyr o'r sector preifat a chyhoeddus.

Y pwnc fydd y "Fargen Twf Gogledd Cymru", gyda phrif araith gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Gwynedd ac aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ac yna sesiwn cwestiynau ac ateb

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein neu e-bostiwch: digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk


2. 
Gweithdy Brandio a Marchnata

9:00 - 16:00, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael mwy allan o’u brand a’u gwaith marchnata.

Mae llefydd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein


3. Digwyddiad Adeiladu Busnes Cadarn

15:00 - 18:30, Bwyty Blondin, ZipWorld, Bethesda , LL57 4YG

Beth am ymuno â ni i gael blas rhad ac am ddim ar hyfforddiant Academi Busnes Gogledd Cymru yn ystod Wythnos Busnes Gwynedd?

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru yn cynnig hyfforddiant strategol ym maes busnes, a chyrsiau arbenigol i ddilyn hynny sy'n canolbwyntio ar themâu busnes allweddol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein 

Dydd Mawrth 22 Mai 2018

1. Cyflymu Cymru i Fusnesau – Llwyddo gyda’r Cyfryngau Cymdeithasol

9:00 – 13:00, Royal Ship, Dollgellau

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd.

Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariannir yn llawn.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein

 

2. Digwyddiad Gwybodaeth a Chydweithio

9:30 – 12:30, Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog

Fel rhan o Wythnos Busnes Gwynedd rydym yn cynnal sesiwn gwybodaeth a rhwydweithio yma yng Nghongl Meinciau.

Ar y diwrnod cewch glywed mwy gan Fusnes Cymru, Banc Datblygu Cymru, Be Nesa Llŷn?, a Chymraeg Byd Busnes: Welsh for Business. Bydd hefyd yn gyfle gwych i chi rhwydweithio gyda busnesau eraill.

Dim cost ar gyfer y sesiwn yma ac mae brecwast yn cael ei ddarparu am ddim.

Mae'r sesiwn yma yn debygol o fod yn boblogaidd felly cysylltwch gyda ni nawr i sicrhau eich lle.

Ffôn: 01758 770 000

E-bost: post@conglmeinciau.org.uk

 

3. Dull Gweithredu Horizon tuag at Diogelwch, Iechyd, yr Amgylchedd ac Ansawdd

10:00 – 13:00, Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor

Dewch i glywed gan Daron Hodges, rheolwr safle Wylfa Newydd a'i dîm, gan gynnwys Toby Hopkins, Pennaeth Iechyd diogelwch & amgylcheddol a Pharodrwydd Argyfwng, Diogelwch a Thrwyddedu, beth a ddisgwylir gan y gadwyn gyflenwi sydd am weithio ar y prosiect Wylfa Newydd yn ystod adeiladu a gweithredu.

Bydd y sesiwn 3 awr yn cwmpasu:

 • Iechyd Diogelwch  yn Wylfa Newydd
 • Diogelwch yn Wylfa Newydd
 • Ystyriaeth amgylcheddol yn Wylfa Newydd 
 • Ansawdd yn Wylfa Newydd
 • Masnachol a sut i gofrestru gyda phorth newydd Horizon Nuclear Power

Dewch i ddarganfod pa gymorth sydd ar gael i fusnesau sydd yn ceisio codi eu  capasiti a'u gallu i ymgysylltu yn y sector niwclear.

Cofrestru ar-lein 

Dydd Mercher 23 Mai 2018

1. Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr Gwynedd

9:00 – 11:00, Tŷ Menai, Parc Menai, Bangor

Bydd y digwyddiad yn targedu’r sector adeiladwaith a phriffyrdd ac yn gyfle i chi gwrdd gyda phrynwyr o’r sector gyhoeddus a phreifat, i drafod cyfleoedd gwaith, y gofynion sy’n gysylltiedig, yn ogystal â chwrdd â mudiadau cefnogi busnes.

Er mwyn archebu lle yn y digwyddiad bydd angen e-bostio manylion eich busnes ar nifer o unigolion fydd yn mynychu i caffael@gwynedd.llyw.cymru  cyn 12:00 ar yr 18 Mai 2018.

Mae'r digwyddiad yma am ddim.

Rhagor o Wybodaeth

 

2. Gweithdy Cymraeg Technoleg Ddigidol

10:00 – 13:00, Ystafell Glaslyn, Y Ganolfan, Porthmadog

Gweithdy Cymraeg technoleg ddigidol i dyfu eich busnes!

Dewch draw i sesiwn newydd gan Cymraeg Byd Busnes a Gwynedd Digidol.

Byddwch chi’n dysgu:

 • Sut i ysgrifennu postiadau i ddal sylw
 • Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes
 • Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio

Mae'r digwyddiad yma am ddim!

Cofrestru ar-lein


3. Ffair Cefnogi Busnes Gwynedd

10:00 – 14:00, Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Bydd Ffair Cymorth Busnes yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher, 23 Mai yn Ty Menai, Parc Menai, Bangor (LL57 4HJ) gyda rhanddeiliaid yn y maes yn cynnal:

 • stondinau
 • cyflwyniadau
 • a sesiynau 1:1 gyda ymgynghorwyr. 

Bydd amrywiaeth eang  o sefydliadau ar gael am sgwrs ac i ymateb i gwestiynau rhwng 10:00 a 14:00; gan gynnwys y banciau, cyfreithwyr, Cyngor Gwynedd, Prince’s Trust Cymru, darparwyr Adnoddau Dynol, Grŵp Llandrillo Menai, Busnes Cymru, Menter Môn, Menter a Busnes, BIC Innovation, prosiect arweinyddiaeth ION a Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Bydd sesiynau hanner awr penodol ar y pynciau: sgiliau ac hyfforddiant, codi cyfalaf busnes, adnoddau dynol, eiddo deallusol, arloesi, allforio a tyfu eich busnes, rhaglenni arweinyddiaeth ION, rhaglenni ar gyfer datblygu eich busnes.                

Dydd Iau 24 Mai 2018

1. Brecwast Busnes Llechi Cymru

9:00 – 12:00, Zip World, Chwarel Penrhyn, Bethesda

Mae Dyffryn Ogwen yn un o saith ardal lechi arbennig a fydd yn cael ei gynnwys yn enwebiad Llechi Cymru i geisio sicrhau statws Safle Treftadaeth y Byd i dirwedd Gogledd Cymru ac rydym yn gwahodd busnesau a thrigolion i ddysgu mwy am yr enwebiad a sut gallai fod o fudd i'r economi leol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein 

2. Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch – Canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol

9:00 - 16:00, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write, am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf.

A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein 


3. Sesiwn Codi Ymwybyddiaeth Cynllun Twf Gogledd Cymru (ar gyfer Aelodau Cyngor Gwynedd yn unig)

9.30, Siambr Hywel Dda, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon

13.30, Canolfan Prysor, Trawsfynydd

Yn y sesiwn hwn, bydd Iwan Trefor Jones (fel Cyfarwyddwr Arweiniol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru) a’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn (fel Is-gadeirydd Bwrdd Twf Gogledd Cymru) yn rhoi cyflwyniad i chi ar y datblygiadau hyd yma, y prosiectau a’r hyn maent yn olygu i bobl Gwynedd, ynghyd â’r amserlen.  Bydd y sesiwn yn un eithaf anffurfiol a bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn dilyn y cyflwyniad.


4. Cynhadledd ac Arddangosfa 'Women Working Together'

10:00 - 16:00, Gwesty Padarn, Llanberis

Cynhadledd ac arddangosfa yn arddangos llwyddiant merched busnes yn ystod Wythnos Busnes Gwynedd.

Rhagor o wybodaeth

 

5. Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd

18:30 - , Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor

Uchafbwynt yr Wythnos fydd y Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd.

Siaradwraig wadd y noson fydd Helen Walbey, Cadeirydd Amrywiaeth ledled y DU, Ffederasiwn Busnesau Bychain (FSB).

Rhagor o wybodaeth

Mae llefydd yn gyfyngedig. Gallwch gofrestru eich lle nawr drwy ebostio digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk  neu ffoniwch 01248 365912

 

Dydd Gwener 25 Mai 2018

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Marchnata Digidol ar gyfer Llwyddiant Busnes

9:00 – 11:00, Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn

Ymunwch â ni yn ein Sesiwn Byr a Rhyngweithiol ar Farchnata Digidol, sy’n rhad ac am ddim, ar y cyd ag InSynch a NatWest.

Dysgwch rai awgrymiadau a thechnegau allweddol i helpu’ch busnes lwyddo gyda marchnata digidol.

Rhagor o wybodaeth

Cofrestru ar-lein
 

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi ymholiad neu sylw cyffredinol cysylltwch â ni: