Gyrfa yn y maes gofal

Mae gweithio yn y maes Gofal Cymdeithasol yn gyfle diddorol a llawn boddhad i gefnogi a chynorthwyo unigolion a theuluoedd. Mae galw cynyddol am weithwyr yn y sector gofal ac mae amrediad o swyddi gwahanol ar gael. 

MA gwaith cymdeithasol

Oes gennych chi radd yn barod? Ydach chi'n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl fregus ac eisiau datblygu eich gyrfa? Efallai felly yr hoffech ystyried gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol cymwysedig.


Gweithwyr cefnogol

Mae'r Cyngor hefyd  yn cyflogi nifer o weithwyr cefnogol i weithio gyda phlant ac oedolion. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01286 679 076 neu swyddi@gwynedd.llyw.cymru  Swyddi gyda darparwyr annibynnol

Mae'r Cyngor yn comisiynu nifer o wasanaethau gan ddarparwyr annibynnol i gefnogi unigolion a theuluoedd. I weld pa swyddi sydd ar gael ewch i wefannau y darparwyr unigol: 

Noder: nid yw'r uchod yn gynrychioladol o'r sector gyfan - mae darparwyr eraill o fewn y sir

 

Llysgennad Gofal Cymru

Caru eich Swydd? Mae menter newydd a chyffrous wedi ei sefydlu yng Nghymru i gefnogi recriwtio yn yr Adran Gofal Cymdeithasol, Blynyddoedd Cynnar a Sector Gofal Plant.  Rydym yn chwilio am lysgenhadon i hyrwyddo Gofal Cymdeithasol fel gyrfa.

Rhagor o wybodaeth:Cymwysterau Diploma Ff.C.Ch (QCF)

Ffurflenni cais ar gael gan y Cydlynydd QCF, dychwelwch y ffurflen at: Cydlynydd QCF, Uned Datblygu Gweithlu, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH.  

Fel rhan o gynllun y Bartneriaeth rydym hefyd yn cydweithio gyda darparwyr hyfforddiant er mwyn darparu nifer cyfyngedig o'r cymwysterau canlynol.

Mae pwysigrwydd cymwysterau yn amlwg yn y sector gofal gyda targedau clir i ni eu cyrraedd:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni: 01286 679075