Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Ar 3 Tachwedd 2021 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig bod y ceisiadau canlynol wedi llwydo yn eu cais am gfenogaeth o Gronfa Adfywio y DU

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau prosiectau a ariennir gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU wedi'i ymestyn i 31 Rhagfyr 2022.

 

 • Dyraniad o £45.000
 • Cynllun gan Gwmni Nod Glas Cyf. i gefnogi gwireddu rhaglen uchelgeisiol i wella llwybrau cylchol lleol gan uchafu’r buddion cyflogaeth, profiad, gwella sgiliau ac amgylcheddol i gymunedau lleol.
 • Diweddaraf- Cydlynydd wedi ei benodi i gydlynu gwaith ar y llwybrau ac gyrru mlaen gyda chontractwyr a thrifeddiannwyr drwy codi giatiau a chamfeydd, gwella wyneb llwybrau, chwistrellu rhododendron a chlirio llwybrau.Gwefan yn cael ei ddiweddaru ac ar gael yn ystod y mis neu ddau nesaf.  www.dinasmawddwy.co.uk
 • Cyswllt: arfonh@hotmail.co.uk

 • Dyraniad o £589,203
 • Cynllun gan Adra (Tai) Cyfyngedig i annog a chefnogi cadwraeth ynni a mabwysiadu technolegau sero net yng nghymunedau lleol drwy ddarbwyllo, arddangos, datblygu sgiliau ac ymchwil.
 • Diweddaraf- Mae'r gwaith o ddatblygu canolfan sero-net ym Mhenygroes ar y gweill.  9 hyrwyddwr arbed ynni wedi'u recriwtio a'u hyfforddi hyd yma. Cefnogwyd 40 o fusnesau lleol i ennill y sgiliau sydd eu hangen i ôl-ffitio technoleg carbon niwtral i'r stoc dai leol bresennol.  
 • Am wybodaeth pellach am y cynllun ewch i Partneriaeth Sero Net Gwynedd
 • Cyswllt: jessica.weale@adra.co.uk

 • Dyraniad o £333,409
 • Cynllun gan Grŵp Llandrillo Menai sy’n anelu i gefnogi busnesau bach a micro i ddeall a gwella eu gallu digidol a sero net.  Bydd cyngor un i un wedi ei deilwra yn cael ei ddarparu i fusnesau cymwys i gefnogi eu dyheadau.
 • Diweddaraf- Mae’r cynllun ar hyn o bryd yn cefnogi 18 o fusnesau bach ar draw y Sir i ddeall a gwella eu galluoedd Digidol a Sero Net yn well.  Mae tri o’r busnesau hyn bellach yn cael eu mentora a’u cefnogi gan busnes@llandrillomenai i weithio trwy’r argymhellion ac amlygwyd yn eu gwerthusiadau i ddod yn fwy Gwyrdd ac yn fwy Digidol ar gyfer 2023.  Mae un o fuddiolwyr cyntaf y rhaglen, Gwesty Eco Bryn Elltyd wedi’i ddyfarnu tystysgrif Carbon Negyddol a dyma’r pwynt gwefru cyrchfan Telsa cyntaf yng Nghymru.
 • Am wybodaeth pellach am y cynllun ewch i: Academi Digidol Werdd  
 • Cyswllt: jones37g@gllm.ac.uk

 • Dyfarniad o £380,000
 • Cynllun gan GISDA i dreialu ymyraethau amrywiol gyda phobl ifanc bregus gyda’r bwriad o baratoi llwybr ar gyfer cynllun amlasiantaethol tymor hir i weithio’n holistaidd â hwy.
 • Diweddaraf- Mae prosiect peilot wedi bod yn gyfle unigryw a gwerth chweil i GISDA ddangos a phrofi pwysigrwydd rôl gweithiwr allweddol wrth weithio o amgylch a gyda phobl ifanc bregus. Rydym eisoes yn gwybod pa mor anodd ydyw i bobl ifanc ffeindio eu ffordd o amgylch gwasanaethau – drwy dderbyn gweithiwr allweddol rydym yn gallu sicrhau eu bod yn derbyn gwasanaeth amserol sydd yn holistig ac wedi ei deilwra o amgylch eu holl anghenion.  Rhan allweddol o’r prosiect yw gwerthusiadau, monitro ac ymchwil er mwyn profi a dangos ei fod yn fodel llwyddiannus o weithio
 • Am wybodaeth pellach am y cynllun ewch i:  TAPI - GISDA
 • Cyswllt:  sian@gisda.co.uk

 • Dyraniad o £454,121
 • Cynllun gan Cyngor Gwynedd i rymuso cymunedau lleol drwy lunio cynlluniau adfywio ardal ynghyd â chefnogi cynyddu gallu ardaloedd i lywio eu dyfodol drwy hyfforddiant a chymorth ymarferol.
 • Diweddaraf- Asesiad cychwynnol o anghenion cymunedau lleol wedi'i gwblhau ac ymgynghoriad cymunedol cynhwysfawr ar y gweill (gweler Ardal Ni 2035(Llyw.cymru).  Cyllid wedi'i ddyrannu i 7 grŵp i dderbyn hyfforddiant i feithrin gallu cymunedol, 15 grŵp/menter i gefnogi'r gwaith o ddatblygu syniadau, 6 menter newydd wedi'u cefnogi ynghyd â 13 o fentrau cymunedol presennol i ddatblygu a fod yn gynaliadwy
 • Am wybodaeth pellach ewch i: Cefnogi Cymunedau
 • Cyswllt: adfywio@gwynedd.llyw.cymru

 • Dyraniad o £154,895
 • Cynllun gan Citizens Online i gefnogi oedolion gyda’r sgiliau digidol allweddol ar gyfer  bywyd gan ganolbwyntio ar sgiliau digidol yn gysylltiedig â chyflogaeth, yn arbennig pobl hyn sydd wedi colli gwaith o ganlyniad i’r pandemig.
 • Diweddaraf- Rheolwr Prosiect a 2 Hyrwyddwr Digidol  wedi ei penodi. Dros 160 eisoes wedi'u cefnogi i ennill sgiliau digidol.  12 sesiwn grŵp yn cael ei cynnal o amgylch Gwynedd a 9 Hyrwyddwyr Digidol Gwirfoddol wedi ei hyfforddi.
 • Am wybodaeth pellach am y cynllun ewch i: Gwynedd Ddigidol
 • Cyswllt: llion.elis@citizenonline.org.uk

 • Dyraniad o £502,373
 • Cynllun gan Urdd Gobaith Cymru yng Ngwersyll Glan-llyn i hybu profiad a sgiliau yn y sector awyr agored. Bydd yn gwneud hyn drwy hyfforddi mwy o ymarferwyr awyr agored trwy gyfrwng y Gymraeg gan ymateb i’r bwlch sgiliau yn y sector.
 • Diweddaraf- 10 o hyfforddeion wedi cael eu recriwtio a rhaglen o hyfforddiant dwys wedi ei pharatoi, fydd yn rhoi profiadau, sgiliau a chymwysterau ffurfiol yn y maes awyr agored iddyn nhw, fel eu bod nhw’n gymwys i arwain grwpiau mewn gweithgaredd.  Mae cynhadledd yn cael ei threfnu i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd a gyrfaoedd o fewn y sector gweithgareddau awyr agored cyfrwng Gymraeg, a bydd yn cael ei chynnal wedi diwedd yr haf.
 • Am wybodaeth pellach am yr Urdd a Glan-llyn ewch i: www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn
 • Cyswllt: huwantur@urdd.org

 • Dyfarniad o £45,000
 • Cynllun gan Sesiwn Fawr Dolgellau i ehangu arlwy’r gŵyl flynyddol i fwy nac un penwythnos o’r flwyddyn a hynny ar draws Meirionnydd trwy gynnal astudiaeth ddichonolrwydd gyda’r bwriad o ddatblygu sgiliau yn y celfyddydau a chyfleusterau adloniant yn yr ardal.
 • Diweddaraf- Ymgynghorwyr wedi benodwyd a’r gwaith ymchwil wedi ei gychwyn.
 • Am wybodaeth pellach Sesiwn Fawr Dolgellau
 • Cyswllt:  swyddogdatblygu@sesiwnfawr.cymru

 

Gwybodaeth pellach am y gronfa ar gael drwy gysylltu â:  CronfaAdfywioCymunedol@gwynedd.llyw.cymru