Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Ar 3 Tachwedd 2021 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig bod y ceisiadau canlynol wedi llwydo yn eu cais am gfenogaeth o Gronfa Adfywio y DU


Llwybrau Mawddwy Cymru

 • Dyfarniad o £45.000
 • Cynllun gan Gwmni Nod Glas Cyf. i gefnogi gwireddu rhaglen uchelgeisiol i wella llwybrau cylchol lleol gan uchafu’r buddion cyflogaeth, profiad, gwella sgiliau ac amgylcheddol i gymunedau lleol.
 • Cyswllt: arfonh@hotmail.co.uk

Prosiect Sero Net Gwynedd

 • Dyfarniad o £589,203
 • Cynllun gan Adra (Tai) Cyfyngedig i annog a chefnogi cadwraeth ynni a mabwysiadu technolegau sero net yng nghymunedau lleol drwy ddarbwyllo, arddangos, datblygu sgiliau ac ymchwil.
 • Cyswllt: jessica.weale@adra.co.uk

Academi Busnes Digidol a Sero Net Gwynedd

 • Dyfarniad o £333,409
 • Cynllun gan Grŵp Llandrillo Menai sy’n anelu i gefnogi busnesau bach a micro i ddeall a gwella eu gallu digidol a sero net.  Bydd cyngor un i un wedi ei deilwra yn cael ei ddarparu i fusnesau cymwys i gefnogi eu dyheadau.
 • Cyswllt: jones37g@gllm.ac.uk

Tîm o Amgylch y Person Ifanc

 • Dyfarniad o £380,000
 • Cynllun gan GISDA i dreialu ymyraethau amrywiol gyda phobl ifanc bregus gyda’r bwriad o baratoi llwybr ar gyfer cynllun amlasiantaethol tymor hir i weithio’n holistaidd â hwy.
 • Cyswllt:  sian@gisda.co.uk

Cymunedau Mentrus

 • Dyfarniad o £454,121
 • Cynllun gan Cyngor Gwynedd i rymuso cymunedau lleol drwy lunio cynlluniau adfywio ardal ynghyd â chefnogi cynyddu gallu ardaloedd i lywio eu dyfodol drwy hyfforddiant a chymorth ymarferol.
 • Cyswllt: adfywio@gwynedd.llyw.cymru

Gwynedd Ddigidol

 • Dyfarniad o £154,895
 • Cynllun gan Citizens Online i gefnogi oedolion gyda’r sgiliau digidol allweddol ar gyfer  bywyd gan ganolbwyntio ar sgiliau digidol yn gysylltiedig â chyflogaeth, yn arbennig pobl hyn sydd wedi colli gwaith o ganlyniad i’r pandemig.
 • Cyswllt: helen.dobson@citizensonline.org.uk

Hyfforddiant a phrofiad yn y sector awyr agored yng Ngwynedd

 • Dyfarniad o £502,373
 • Cynllun gan Urdd Gobaith Cymru yng Ngwersyll Glan-llyn i hybu profiad a sgiliau yn y sector awyr agored. Bydd yn gwneud hyn drwy hyfforddi mwy o ymarferwyr awyr agored trwy gyfrwng y Gymraeg gan ymateb i’r bwlch sgiliau yn y sector.
 • Cyswllt: glan-llyn@urdd.org

Sesiwn Fawr yng Nghymunedau Meirionnydd

 • Dyfarniad o £45,000
 • Cynllun gan Sesiwn Fawr Dolgellau i ehangu arlwy’r gŵyl flynyddol i fwy nac un penwythnos o’r flwyddyn a hynny ar draws Meirionnydd trwy gynnal astudiaeth ddichonolrwydd gyda’r bwriad o ddatblygu sgiliau yn y celfyddydau a chyfleusterau adloniant yn yr ardal.
 • Cyswllt:  swyddogdatblygu@sesiwnfawr.cymru

Astudiaethau dichonolrwydd ar gyfer system ynni lleol clyfar aml-ffynhonnell yng Ngwynedd

 • Dyfarniad o £105,000
 • Cynllun gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i asesu pa mor ymarferol yw datblygu System Ynni Lleol Clyfar yn yr ardal ac argymell dull priodol ar gyfer cyflawni.
 • Cyswllt: elgansionroberts@buegogleddcymru.co.uk

Mae’r dyddiad cwblhau ar gyfer cynlluniau wedi ei ymestyn i 30 Mehefin 2022.