Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Beth ydi y Gronfa Adfywio Cymunedol?

Cronfa ariannol gan Llywodraeth y DU i gefnogi ardaloedd lleol i beilota dulliau gweithredu a rhaglenni newydd dychmygus yn ystod y flwyddyn ariannol 2021/22.

Blaenoriaethau’r Gronfa yw (wele adran 3 Prosbectws y Gronfa am fanylion):

  • Buddsoddiad mewn sgiliau 
  • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol 
  • Buddsoddiad mewn cymunedau a llefydd 
  • Cefnogi pobl i mewn i gyflogaeth.


Faint sydd ar gael?

Mae £220M ar gael ar draws y DU. Uchafswm o £3M all unrhyw sir unigol ei dderbyn.

Awgrymir gan Lywodraeth y DU dylai ceisiadau unigol fod yn £500,000 neu fwy (gall ceisiadau llai dod ynghyd dan arweiniad un partner).

Arian refeniw yn bennaf mae’r Gronfa yn ei ddarparu (all uchafswm o 10% o gost cynllun fod yn gyfalaf). 

 

I pwy mae’r arian ar gael?

Gall grwpiau busnes, grwpiau gwirfoddol / cymunedol, colegau a phrifysgolion a’r awdurdod lleol gyflwyno ceisiadau i’r Gronfa.

Mae’n ofynnol i geisiadau gael eu cyflwyno drwy law Cyngor Gwynedd.  

Os bydd cais yn llwyddo, Cyngor Gwynedd fydd yn derbyn yr arian ac yna yn ei drosglwyddo i’r ymgeisydd ar sail cytundeb.

 

Sut mae ymgeisio?

1. Darllen ac ystyried y cynnwys y:


2. Cwblhau Ffurflen Gais a’i dychwelyd i CronfaAdfywioCymunedolDU@gwynedd.llyw.cymru

 

Beth yw’r amserlen?

  1. Ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau erbyn hanner dydd, dydd Gwener, yr 28 Mai 2021.
  2. Cyngor Gwynedd i wirio ceisiadau, eu blaenoriaethu petai angen a’u cyfeirio ymlaen i Llywodraeth y DU erbyn hanner dydd, dydd Gwener, yr 18 Mehefin 2021.
  3. Penderfyniadau ar gynlluniau gan Lywodraeth y DU o ddiwedd Gorffennaf 2021.
  4. Cynlluniau i’w cwblhau a’r holl arian i’w hawlio cyn 31 Mawrth 2022.

 

Sut fydd ceisiadau yn cael eu dewis?

Bydd gofyn i Gyngor Gwynedd werthuso ceisiadau cyn eu hanfon ymlaen i Llywodraeth y DU eu hasesu a dod i benderfyniad. Bydd Llywodraeth y DU yn blaenoriaethu ar sail meini prawf asesu'r Gronfa.

Petai’r Cyngor yn derbyn ceisiadau sydd o gyfanswm £3M neu fwy bydd yn ofynnol i Gyngor Gwynedd flaenoriaethu.  Bydd hyn yn cael ei wneud yn unol â chynnwys y Gwahoddiad i gyflwyno cynigion prosiect gan ystyried pa gynlluniau sy'n gweddu orau â blaenoriaethau’r Gronfa ac yn cefnogi cyflawni blaenoriaethau twf a chymorth cyflogaeth lleol, fel y amlinellir yng Nghynllun y Cyngor, Cynllun Eryri (os yn berthnasol) a Chais Twf Gogledd Cymru.  

 

Pa gymorth sydd ar gael? 

Ar gyfer cwestiynau a ymholiadau allwch gysylltu â ni drwy yrru neges i CronfaAdfywioCymunedolDU@gwynedd.llyw.cymru.

Cofiwch, all tîm Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau’r Cyngor a Mantell Gwynedd gynnig cymorth a chefnogaeth i sefydliadau cymunedol lleol a’r drydedd sector. 

 

Oes mwy o wybodaeth ar gael?

Mae tudalen ar wefan Llywodraeth y DU sydd yn cynnwys yr holl ddogfennau yn gysylltiedig â’r Gronfa.  

logo llyw du