Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

Bwletin Cefnogi Busnes 29 Tachwedd: bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r wybodaeth diweddaraf.

 Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes (ar waelod y dudalen) am  gopïau blaenorol. 
 Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion

 

Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 30 o Fedi 2021, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Gweld manylion

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

29 Tachwedd: CYMORTH: Parcio Nadolig am ddim yng Ngwynedd 10-27 Rhagfyr 2022; CYFLE: Sadwrn y Busnesau Bach 2022; ARIANNU: Cynllun grant £1.4 miliwn i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol i wella effeithlonrwydd ynni; CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru; DIGWYDDIAD: Dyfodol Digidol Gwyrdd 9 Rhagfyr 2022; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Herio’r ffordd rydyn ni’n gwneud busnes 7 Rhagfyr 2022.

25 Tachwedd: CYFLE: Galwad am artist/darlunydd – Canfas; NEWYDDION: Parc carafanau Talybont yn ennill gwobr; CYFLE: Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) Canolfan Ragoriaeth – cystadleuaeth agored; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Cyllid ar gyfer Effaith 30 Tachwedd 2022; CYNGOR: Tŷ’r Cwmnïau – Ffeilio cyfrifon yn gynnar ac ar-lein i osgoi cosb; BREXIT: Newyddion.

22 Tachwedd: TRETH: Cymorth digidol Cyllid a Thollau EF ar gyfer Hunanasesu; BREXIT: Busnesau i gael hyblygrwydd marcio cynnyrch y DU; CYLLID: Rhaglen Grant Cyfalaf Adeiladau Hanesyddol; LLES: Gweithio gyda COVID hir; NEWYDDION: Datganiad yr Hydref 2022 Llywodraeth y Deyrnas Unedig; DIGWYDDIAD: Uwchgynhadledd Twf Busnes Gogledd Cymru 29 Tachwedd 2022.

18 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Peidiwch a cholli cyfle! Gweminar Arbed Ynni, Arbed Arian, 22 Tachwedd 2022; YMGYRCH: Wythnos Hinsawdd Cymru 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Cadwch yn ddiogel yn y gwaith wrth i fisoedd y gaeaf gyrraedd; ARIANNU: Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; POB LWC: C’mon Cymru!; RHEOLIADAU: Cynllun trwyddedu statudol i bob llety ymwelwyr yng Nghymru; DIGIDOL: Arhoswch ar y blaen gyda digidol.

15 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Arbed Ynni, Arbed Arian 22 Tachwedd 2022; CYMORTH: Cyngor ynni, canllawiau a chyfrifiannell costau busnesau; DIGWYDDIAD: Sector Adeiladwaith – Gweithdy ‘Sut i brisio job’ 8 Rhagfyr 2022; RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Bangor – diolch; TRAFNIDIAETH: A5 Pont y Borth: cwestiynau cyffredin; TRAFNIDIAETH: Adnewyddu Traphont Abermaw; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Gwersi i fy hunan yn y dyfodol 17 Tachwedd 2022; YMGYRCH: Wythnos Cyflog Byw 2022.

11 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Arbed Ynni, Arbed Arian 22 Tachwedd 2022; DIGWYDDIAD: Rhwydwaith Sero Net Gogledd Cymru – 29 Tachwedd 2022; DIGWYDDIAD: M-SParc #ArYLôn Bangor – Digwyddiadau Tachwedd; CYNGOR: Allai eich busnes chi ymdopi â thywydd garw’r gaeaf?; DIGIDOL: Rhedeg busnes ac yn poeni am gostau cynyddol?; NEWYDDION: Canolfan Ragoriaeth Gofal Iechyd newydd i Wynedd.

4 Tachwedd: TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar 5, 7 a 9 Tachwedd 2022; CYMORTH: Cymorth Busnes am ddim i Fusnesau Bwyd Cymru; ARIANNU: Cronfa Sgiliau Creadigol yn cau 7 Tachwedd 2022; COVID-19: Pecyn cymorth cyfathrebu Cadwch Gymru’n Ddiogel; TRETH: Hunanasesiad – peidiwch ag anghofio datgan taliadau COVID-19; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim. 

26 Hydref: GWOBRAU: Gwobrau Busnes Daily Post 2022; DIGWYDDIAD: Curiad Arloesi 27 Hydref 2022; ARIANNU: Cronfa Sgiliau Creadigol; YMGYRCH: Wythnos Masnach Ryngwladol 2022; DIGWYDDIAD: Rhaglen ARFOR– Cyfleoedd Tendro | Sesiwn Cwestiynau ag Atebion 3 Tachwedd 2022; CYMORTH: Cynllun Help to Grow : Digital.

24 Hydref: CYLLID: Cynllun Benthyciadau Adfer; CYMORTH: Cynllun Rhyddhad Bil Ynni – help i fusnesau a chwsmeriaid annomestig eraill; ARIANNU: Cystadleuaeth benthyciadau arloesi economi’r dyfodol – Rownd 6; IECHYD A DIOGELWCH: Rheoli trais sy’n gysylltiedig â gwaith mewn safle trwyddedig neu fanwerthu; CYMORTH: Hwb o £6.4 miliwn i gyflogwyr gefnogi pobl anabl; DIGWYDDIAD: Cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol – Atebion Cydweithredol i’r Argyfwng Costau Byw 26 Hydref 2022.

19 Hydref: HYFFORDDIANT: Cyswllt Ffermio – Sgiliau a Hyfforddiant; MARCHNATA: Gweithdai Marchnata Busnes@LlandrilloMenai; YMGYRCH: Wythnos Ailgylchu 17-23 Hydref 2022; DIGWYDDIAD: Cynhadledd y Ganolfan Pysgod Cregyn – Sialensau a Chyfleoedd 9-10 Tachwedd 2022; TRETH: Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW; LLES: Cymru Iach ar Waith; CYMORTH: Cymorth Tir Dewi i Ffermwyr. 

14 Hydref: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Bangor – 8 Tachwedd 2022; GWOBRAU: Gwobrau Dewi Sant 2023; GWOBRAU: BAFTA Cymru 2022; ADNODDAU: Sticeri ‘Yn falch o gefnogi’r Safle Treftadaeth y Byd’; CYFLE: Cystadleuaeth Cymorth Brandio gwerth £15,000 ar gyfer Busnesau Newydd yng Nghymru; IECHYD A DIOGELWCH: Atal straen a chefnogi iechyd meddwl yn y gwaith; TRETH: Cyllid a Thollau EM yn rhybuddio y gallai cwsmeriaid Hunanasesu fod yn darged i dwyllwyr.

11 Hydref: ARIANNU: Cyllid Sgiliau i Gyflogwyr A Gweithwyr (SEE); TRAFNIDIAETH: Cynlluniau yn eu lle ar gyfer effeithiau tywydd posibl ar Bont Britannia; ARIANNU: Busnesau yn elwa o Grant Gwella Eiddo Canol Trefi Cyngor Gwynedd; CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol; DIGWYDDIADAU: FSB; DIGIDOL: Pum ffordd o hysbysebu eich busnes bach ar-lein.

7 Hydref: YMGYRCH: Sadwrn y Busnesau Bach 2022; DIGWYDDIAD: ‘The UK Nuclear Renaissance North Wales’ – Ar agor i Fusnes 20 Hydref 2022; DIGWYDDIAD: Sector Adeiladwaith – Gweithdy ‘Sut i brisio job’ 21 Hydref 2022; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022; LLES: Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022 10 Hydref 2022; AMAETH: Ffliw adar yn ardal Arthog – diweddariad; ARIANNU: ‘Start Up Loans – British Business Bank’.

4 Hydref: DIGWYDDIADAU: M-SParc; DIGWYDDIAD: Diweddariad marchnata Croeso Cymru 13 Hydref 2022; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 7 Hydref 2022; YMGYRCH: Wythnos Ailgylchu 17-23 Hydref 2022; TRETH: Cyflwyno ffurflen Hunanasesu yn gynharach; CYFLE: Rising Stars 5.0.

30 Medi: BWYD A DIOD: Da iawn tafarn y Black Boy ac Antur Waunfawr; ARIANNU: Ehangu cymhwysedd cynllun Benthyciadau Cychwyn; DIGWYDDIADAU: HWB Menter; RECRIWTIO: Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Prifysgol Bangor 26 Hydref 2022; DIGWYDDIAD: Gŵyl Cymru Festival; CYFLE: Cyflymydd Ynni Glân TechX.

28 Medi: DIGWYDDIAD: Diweddariad marchnata Croeso Cymru 13 Hydref 2022; GWOBRWYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2022; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Tendro Busnes Cymru; RHEOLIADAU: Mesur er mwyn gwahardd plastigion un tro yng Nghymru; TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar 1 a 8 Hydref 2022; GWEITHGYNHYRCHU: Cyflymydd Digidol SMART. 

23 Medi: CYMORTH: Cynllun Twf Llywodraeth y DU a manylion cymorth costau ynni i fusnesau; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023; ARIANNU: Lansio Cynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol a Chronfa Sgiliau Creadigol; ARIANNU: Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig – AgorIP; YMGYNGHORIAD: Ardoll ymwelwyr dewisol i awdurdodau lleol; HYFFORDDIANT: Cynllun Llysgennad Gwynedd; YMGYRCH: #PrynuLleol #CefnogiLleol.

20 Medi: AROLWG: Deall yr Economi Gylchol; GWOBRAU: Gwobrau Dewi Sant 2023; DYSGU: Cyrsiau am ddim – MeTAL (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu); DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 7 Hydref 2022; BREXIT: Gweminarau ar gyfer defnyddio Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd; ARIANNU: Cyllid Sgiliau i Gyflogwyr A Gweithwyr (SEE); LLES: Gweninarau RCS; DIGWYDDIAD: Gogledd Creadigol – Brand-New(ydd) 22 Medi 2022.

16 Medi: ADNODDAU: Sticeri ‘Yn falch o gefnogi’r Safle Treftadaeth y Byd’; IECHYD A DIOGELWCH: Diweddariadau HSE; DIGWYDDIAD: Gogledd Creadigol – Brand-New(ydd) 22 Medi 2022; CYFLOGAETH: Cynllun newydd i helpu pobl ag anableddau dysgu i gael gwaith; COVID-19: Dechrau rhoi pigiadau atgyfnerthu COVID-19 yr hydref; CYFLE: ‘Solutions Catalyst’ ArloesiAber; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim.

13 Medi: NEWYDDION: Gŵyl y Banc i’w chynnal ar 19 Medi 2022; CEFNOGAETH: Cymorth biliau ynni; CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol; GOHIRIO DIGWYDDIAD: Cymru Greadigol – Galeri 14 Medi 2022; CYMORTH: Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm; DYSGU: Cyfrif Dysgu Personol; DIGWYDDIAD: Atebion Glas – Tuag at fframwaith ar gyfer Moroedd Iwerddon a Cheltaidd iach, cynaliadwy a gwydn 16 Medi 2022; DIGWYDDIAD: Parhad Busnes – Ymgynghoriad a Gweithdy 16 Medi 2022.

8 Medi: AMAETH: Ffliw adar wedi cael ei gadarnhau yn ardal Arthog; DIGWYDDIAD: Cyfarfod Cymorth Arloesi 21 Medi 2022; DIGWYDDIAD: Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol – Mesurau Ionawr 2023; DIGWYDDIAD: FSB – ‘BIG networking for small businesses’ 16 Medi 2022; RHEOLIADAU: Beth yw’r rheolau newydd ar gyfrifo tâl gwyliau i weithwyr tymhorol?; NEWYDDION: Gweinidog yr Economi yn ymweld â Cei Llechi ar ei newydd wedd; CYFLE: Ymuno â Bwrdd Cymru Greadigol; YMCHWIL: Adroddiadau galw’r farchnad ym maes twristiaeth: Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Cymru Greadigol – Dweud eich dweud! 14 Medi 2022.

5 Medi: YMGYNGHORIAD: Strategaeth Arloesi i Gymru: Digwyddiadau Ymgynghori; IECHYD A DIOGELWCH: Gwella awyru cyffredinol yn y gweithle; ARIANNU: Grant dechrau busnes carbon sero net; BWYD A DIOD: Sgiliau Bwyd Cymru – Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Medi 2022; CYMORTH: Helo Blod | Defnyddio Cymraeg yn eich busnes; CYFLE: Gwerthwch i Gymru Cais am Ddyfynbris (CAD): Ymgynghorwyr Gwerthuso; AMAETHYDDIAETH: Mynd i’r afael â chostau cynhyrchu uchel yn y sector ffermio; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod.

1 Medi: IECHYD & DIOGELWCH: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) – Amddiffyn y rhai sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain; TRETH: Gall CThEM helpu gyda chostau gofal plant; ARIANNU: Grantiau Bach – Amgylchedd (tirwedd a phryfed peillio); ARIANNU: Grant Buddsoddi mewn Coetir; ARIANNU: Cynllun Cynllunio Creu Coetir; CYFLOGAETH: WORKPLACED – Menter Môn; CYNGOR: Tŷ’r Cwmnïau – Ffeilio cyfrifon yn gynnar ac ar-lein i osgoi oedi; DIGIDOL: Gweithdai digidol Smart Gwynedd a Môn. 

25 Awst: CYNNIG: Poteli 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; DIGWYDDIAD: Syniadau Mawr Cymru Ar Daith!; CYFLOGAETH: Prentisiaethau adeiladu yng Nghymru yn newid; TRETH: Bwletin Cyflogwyr CThEM Awst 2022; ARIANNU: Cystadleuaeth benthyciadau arloesi economi’r dyfodol: rownd pump; GWOBRAU: The Great British Businesswoman Awards 2022.

18 Awst: CYFLE: Cynllun Gwella Platfform Digidol; ARIANNU: Cronfa Cymorth i Bartneriaid Cwpan y Byd 2022; LLES: Gweninarau RCS; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; DIGWYDDIAD: Gweithdy Gwerth Cymdeithasol Larder Cymru 14 Medi 2022; IECHYD: The Circuit – Y Rhwydwaith Diffibrilwyr Cenedlaethol.

11 Awst: RHEOLIADAU: Hwb bwyta al fresco i fusnesau; ADNODDAU: App Crwydro Arfordir Cymru – Adnodd i fusnesau ar yr arfordir ac ymwelwyr; CEFNOGAETH: Cefnogi gweithwyr drwy’r argyfwng costau byw; YMGYNGHORIAD: Ymgynghoriad Strategaeth Arloesi i Gymru; IECHYD A DIOGELWCH: Cadw ymwelwyr a Chymru’n ddiogel yr haf hwn; BREXIT: Busnesau mewn perygl o golli gallu i fewnforio nwyddau.

4 Awst: GWOBRWYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2022; GWOBRYO: Gwobrau Merched sy’n Arloesi 2022/23: Digwyddiad Briffio 18 Awst 2022; DIGWYDDIAD: Chwyldro Cylchol Cymru 2022 20 Medi 2022; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; CYFLE: Gweithio gyda Chroeso Cymru. 

 

Bwletinau Blaenorol


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru