Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

- Cyfnod Clo Dros Dro - Cynhoeddiad Prif Weinidog 

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin 

- Mae Cam 2 o Gronfa Gweithwyr Llawrydd yn agor ar Ddydd Llun 19 Hydref am 10yb. Mwy o wybodaeth. 

- Rhaid gwisgo mwgwd mewn mannau cyhoeddus dan-dô yn cynnwys siopau. Mwy o wybodaeth. (Gallwch lawrlwythno adnoddau yn rhan Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol)

Bwletin Cefnogi Busnes, Cyngor Gwynedd: rydym yn darparu bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r gwybodaeth diweddaraf. Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu â ni:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close


Atgoffa busnesau Gwynedd o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod gwaith caled busnesau lleol am ddal ati i gadw pawb yn saff tra’n parhau i fasnachu a chadw ein cymunedau yn llawn bwrlwm.Rwan fod newidiadau pellach i’r rheolau cenedlaethol gyda chyfnod atal byr yn dod yn weithredol o 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref  hyd nes 9 Tachwedd, mae Cyngor Gwynedd yn galw ar bawb i gadw at y rheolau a’r arferion da, gan gynnwys:

- cadw pellter cymdeithasol bob amser,
- golchi dwylo'n rheolaidd,
- peido cyfarfod pobl nad ydynt yn byw ar yr un aelwyd na mynd i gartref neb arall,
- gweithio o gartref os gallwch.

Mae pob un ohonom yn parhau i fod dan fygythiad o effeithiau Coronafeirws. 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi:

“Does dim dwywaith fod y misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ac mae’r heriau mae’r sector fusnes wedi ei wynebu yn enfawr.

“Fel Cyngor, rydym yn parhau i weithio gyda busnesau a chymunedau Gwynedd i gefnogi ein gilydd trwy'r cyfnod nesaf er mwyn diogelu iechyd pobl Gwynedd ochr yn ochr â chefnogi busnesau a’r economi leol.

“Rydym yn erfyn ar bobl i ddilyn y canllawiau a’r rheolau cenedlaethol y cyfnod clo cenedlaethol er lles pawb. Rydym yn deall ei fod yn parhau i fod yn gyfnod anodd i fusnesau ond mae eu hymdrech yn allweddol i helpu i reoli lledaeniad y Coronafeirws. (Darllen yn datganiad llawn.)

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Grantiau

Cynllun Cefnogi Incwm yr Hunan-gyflogedig

Cronfa Adferiad Diwylliannol

 

Benthyciadau

Benthyciad 'bounce back' Coronafeirws

  • Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws:
  • Mae'r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  

 

Cymorth ariannol pellach

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme)

Trethi busnes 

Gohirio taliadau TAW: Fydd taliadau TAW yn cael eu gohirio am 3 mis. 

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion (linc allanol)

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

 

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â:

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru