Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Atgoffa busnesau Gwynedd o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau datganiad yn diolch i fusnesau’r sir am eu gwaith yn helpu i gadw cymunedau’n ddiogel wrth iddynt groesawu cwsmeriaid yn ôl yn dilyn llacio’r cyfnod cloi. Er llacio’r cyfyngiadau, mae’r Coronafeirws yn parhau i fod yn risg i bob un ohonom. Dyna pam mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa bariau, caffis a bwytai nad yw rheolau’r cyfnod clo yn caniatáu i bobl o wahanol aelwydydd estynedig neu ‘swigod cymdeithasol’ gwrdd â’i gilydd er mwyn yfed neu fwyta y tu mewn i’w safleoedd (datganiad llawn).

 

Y diweddaraf:

- Rhaid gwisgo mwgwd mewn mannau cyhoeddus dan-dô yn cynnwys siopau (linc allanol). Gweler adnoddau yn rhan Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho isod

- Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog unrhyw un all weithio o adre i wneud hynny (linc allanol)

Mae Gwiriwr Cymhwysedd Grant y Gronfa Adferiad Diwylliannol bellach ar agor (linc allanol)

- Mae Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunan-Gyflogedig (SEISS) ar agor ar gyfer cylch arall o geisiadau (linc allanol)

- Busnesau Sector Gofal - Mae canllawiau ynglŷn a’r Cynllun taliadau arbennig y gweithlu gofal cymdeithasol bellach wedi’u cyhoeddi (linc allanol)

Mae’r rhestr o fusnesau a lleoliadau sydd angen aros ar gau wedi’i ddiweddaru (linc allanol)

- Cadw cofnodion o staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu: Mae hi’n orfodol i fusnesau lletygarwch, a mannau risg uchel eraill, gasglu manylion cyswllt cwsmeriaid. Y sectorau risg uchel ydi: lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bar a chaffi; twristiaeth a hamdden, gan gynnwys parciau thema; amgueddfeydd a sinemâu; gwasanaethau cyswllt agos gan gynnwys trinwyr gwallt, barbwyr, harddwyr, tatŵyddion, therapyddion chwaraeon a thylino, gosodwyr gwisgoedd, teilwriaid a dylunwyr ffasiwn. Mwy o wybodaeth.

- Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor i geisiadau (linc allanol)

- Busnesau trin gwallt a barbwr: canllawiau'r coronafeirws gweithleoedd (linc allanol)

- Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ailagor yn raddol nawr ar gael (linc allanol)

- Defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel (COVID-19) (linc allanol

- Cyrsiau ar-lein am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau (linc allanol).


Cysylltu â ni:
  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

 

Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod pwysigrwydd ein busnesau ac yn barod i’ch cefnogi i ailagor a masnachu yn ddiogel. Rydych yn rhan allweddol o’n cymunedau ac mae’r  gymuned yn awyddus i’ch cefnogi; drwy weithredu’n bwyllog bydd hyder yn codi.

Rydym am weithio  gyda'n busnesau a'n cymunedau i sicrhau ein bod yn cefnogi ein gilydd trwy'r cyfnod nesaf, gan gynnal ffocws cryf ar ddiogelu iechyd pobl Gwynedd ochr yn ochr â chefnogi bywoliaethau.

Mae’r Cyngor am sicrhau eich bod gyda mynediad at y wybodaeth, y cyngor a'r gefnogaeth ddiweddaraf i'ch helpu i addasu ac adfer ac bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Ond cofiwch fod y Coronafirws dal i fod yn ein cymunedau, felly wrth ail agor:

  1. -  Cariwch ymlaen i bellhau’n gymdeithasol a sicrhewch fod eich gweithwyr a’ch cwsmeriaid yn gallu gwneud
  • -  Cariwch ymlaen i olchi’ch dwylo a gwnewch yn siŵr fod staff cwsmeriaid yn gwneud

-  Cariwch ymlaen i gadw’n ddiogel – cynlluniwch a pharatowch yn ofalus wrth ail-agor i sicrhau eich diogelwch chi, eich gweithwyr a’n cymunedau 

 

Bydd cyfyngiadau o ganlyniad i Covid-19 yn parhau am gyfnod amhenodol. Ni fydd pob gwasanaeth a chyfleusterau cyhoeddus yn gallu agor oherwydd y cyfyngiadau hyn. Mae’n fyd newydd i ni gyd; byddwch yn amyneddgar a pharchu y bydd yn cymryd amser i addasu. 

Gweld neges i fusnesau Gwynedd gan y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd.

  

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Grantiau

Cynllun Cefnogi Incwm yr Hunan-gyflogedig

Cronfa Adferiad Diwylliannol

 

Benthyciadau

Benthyciad 'bounce back' Coronafeirws

  • Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws:
  • Mae'r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  

 

Cymorth ariannol pellach

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme)

Trethi busnes 

Gohirio taliadau TAW: Fydd taliadau TAW yn cael eu gohirio am 3 mis. 

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau perthnasol i Covid-19

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio efo busnesau ledled y sir i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu.  Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ceisio osgoi sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug a hefyd yn ceisio sicrhau Masnach Teg. 

Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19 neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug neu os oes gennych gŵyn/ymholiad am Fasnach Têg, cysylltwch â ni: 

E-bost GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 682790 / 01286 685603 / 01341 424497 / 01758 704018

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion (linc allanol)

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

 

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â:

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru