Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

- Cyrsiau ar-lein i helpu busnesau lletygarwch farchnata yn ddigidol ar gael rŵan yn rhad ac am ddim! Cofrestrwch ar wefan y cynllun Gwella Platfform Digidol i gael manylion neu cysylltwch â PlatfformDigidol@gwynedd.llyw.cymru

Bwletin Cefnogi Busnes 24 Mawrth: bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r wybodaeth diweddaraf.

 Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes (ar waelod y dudalen) am  gopïau blaenorol. 
 Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

WhatsApp: https://wa.me/message/Busnes

Dilyn ni: @BusnesGwynedd

Close
mailto:PlatfformDigidol@gwynedd.llyw.cymru

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion

 

Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 30 o Fedi 2021, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Gweld manylion

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

24 Mawrth: DIGWYDDIAD: Seminar masnach twristiaeth y gwanwyn a digwyddiad cwrdd â’r cynhyrchwyr, 28 Mawrth 2023; TRETH: Trethdalwyr yn cael mwy o amser ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol; CYLLID: Cymru Ystwyth; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; RHEOLIADAU: Trwydded chwarae cerddoriaeth fyw neu wedi’i recordio; DIGWYDDIAD: Arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) 31 Mawrth 2023. 

21 Mawrth: CYLLID: £400,000 i helpu’r diwydiant pysgota yng Nghymru; CYMORTH: Gwefan ‘Helpu i Dyfu’ newydd ar gyfer busnesau; CYLLID: Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; GWOBRAU: #LlaisAwards – Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023; RECRIWTIO: Ychydig o lefydd ar ôl yn ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd.

17 Mawrth: DIGWYDDIAD: Seminar masnach twristiaeth y gwanwyn a digwyddiad cwrdd â’r cynhyrchwyr, 28 Mawrth 2023; CYFLE: Tendr Llwyddo’n Lleol (ARFOR) yn fyw; DIGWYDDIAD: BT Trawsnewid Dyfodol Cymru 20 Ebrill 2023; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; ARIANNOL: Cyllideb y Gwanwyn 2023; TRETH: Paratowch ar gyfer y flwyddyn dreth newydd.

14 Mawrth: CYFLOGAETH: Rhaglen ‘Age at Work’; AMGYLCHEDD: Gwanwyn Glân Cymru 2023 a Diwrnod Ailgylchu Byd-eang; LLES: Iechyd, lles a datblygiad personol i fusnesau bach – digwyddiad ar-lein FSB 15 Mawrth 2023; DIGWYDDIAD: M-SParc – digwyddiadau ar y gweill; CYLLID: Technolegau Trawsnewidiol Innovate UK; YMGYNGHORIAD: Cynllun trwyddedu ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru.

9 Mawrth: HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; DIGWYDDIAD: Arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) 31 Mawrth 2023; TRAFNIDIAETH: Streic profwyr cerbydau ac arholwyr traffig – Mawrth 2023; GWOBRAU: Gwobrau Bwyd a Diod Cymru 2023; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2023; CYFLOGAETH: Newidiadau Isafswm Cyflog Amaethyddol o 1 Ebrill 2023; AMAETHYDDIAETH: Canllawiau wedi’u diweddaru ar ddod o hyd i weithiwr proffesiynol i ardystio tystysgrifau iechyd allforio; CYMORTH: Canllaw ar gyfer adeiladu gwydnwch busnes.

3 Mawrth: RECRIWTIO: Nifer cyfyngedig o lefydd yn ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd; CYLLID: Mynd Amdani – benthyciadau di-log; NEWYDDION: Ynys Enlli – noddfa awyr dywyll gyntaf Ewrop; CYFLOGAETH: Busnes Cymru – Yn Gefn i Chi; AMAETHYDDIAETH: Cefnogaeth Cyswllt Ffermio gwerth dros £22 miliwn ar gyfer ffermwyr Cymru; DIGIDOL: Paratoi ar gyfer diffodd PSTN yn 2025.

28 Chwefror: CYFLE: Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth 2023 – #PrynuLleol #CaruCymruCaruBlas #PethauBychain; YMGYRCH: Pythefnos Masnach Deg 2023; YMGYRCH: Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd 2023, 6-12 Mawrth 2023; TRETH: Cosbau TAW newydd a thaliadau llog; CYFLE: Stondinau Eisteddfod 2023 – archebion ar agor 1 Mawrth 2023; YMGYNGHORIAD: Cynllun trwyddedu ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru; YMGYRCH: Diwrnod Mynyddoedd Cambria 28 Chwefror 2023.

24 Chwefror: CYFLE: Stondinau Eisteddfod 2023 – archebion ar agor 1 Mawrth 2023; DIGWYDDIAD: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru – 1 Mawrth 2023; CYFLE: Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 1 Mawrth 2023 trwy roi hwb i wario’n lleol – #PrynuLleol #CaruCymruCaruBlas #PethauBychain; YMGYNGHORIAD: Cynllun Llesiant Drafft Gwynedd a Môn – Cyfle i ddweud eich dweud; DIGWYDDIAD: Gwahoddiad gan Larder Cymru i Expo Harlech Foodservice – 1 a 2 Mawrth 2023; TRETH: CThEF Bwletin y Cyflogwr – Chwefror 2023.

21 Chwefror: CYFLE: Stondinau Eisteddfod 2023 – archebion ar agor 1 Mawrth 2023; DIGWYDDIAD: Peidiwch â cholli’r cyfle! Gweminar Defnyddio Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes, 28 Chwefror 2023; RECRIWTIO: Os ydych chi’n chwilio am staff, dyma’ch cyfle!; YMGYRCH: Diwrnod Mamiaith Rhyngwladol 2023; ADNODDAU: Twristiaeth Gynaliadwy Cymru; ARIANNU: Cystadleuaeth benthyciadau arloesi economi’r dyfodol – Rownd 8; DIGWYDDIAD: Clystyrau Darbodus Toyota – Digwyddiad Rhwydweithio 23 Mawrth 2023.

17 Chwefror: CYLLID: Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd; NEWYDDION: Cynllun peilot ‘Arosfan’ Cyngor Gwynedd – safleoedd dros nos i gartrefi modur; CYFLE: Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) Canolfan Ragoriaeth – cystadleuaeth agored; AROLWG: Ymchwil i Ddeall Agweddau Cyflogwyr tuag at Iechyd a Lles yn y Gweithle; GWOBRAU: Cyfres Genedlaethol Gwobrau StartUp; GWOBRAU: Gwobrau Bach y DU 2023.

14 Chwefror: RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Gwaith Gwynedd – mwy o ddyddiadau 2023!; DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Defnyddio Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes, 28 Chwefror 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Canllawiau ar weithio mewn tywydd oer a gaeafol; DIGWYDDIAD: Adeiladu Fframwaith ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gwyddor Bywyd ar draws y Moroedd Gwyddelig a Cheltaidd 28 Chwefror 2023; HYFFORDDIANT: Cwrs Ar-lein 10,000 o Ferched Goldman Sachs; DIGWYDDIAD: BT Trawsnewid Dyfodol Cymru 20 Ebrill 2023.

10 Chwefror: DIGWYDDIAD: Gweminar Busnes@gwynedd.llyw.cymru – Defnyddio Technoleg ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes, 28 Chwefror 2022; CYMORTH: Busnesau a sefydliadau oddi ar y grid nwy i dderbyn cymorth biliau ynni; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; NEWYDDION: Canmol prentisiaid dwyieithog yn Antur Waunfawr wedi iddynt ddatblygu gyrfaoedd addawol; DIGWYDDIAD: Torri costau ac allyriadau carbon i fusnes 14 Chwefror 2023; CYSTADLEUAETH: Gwireddu’r Anhygoel – enillwch £7,500 i dyfu eich busnes.

7 Chwefror: CYFLE: Consesiynau Arlwyo Eisteddfod 2023; CYFLOGAETH: Cyfraith newydd i roi mwy o lais i weithwyr dros eu horiau gwaith; DIGWYDDIAD: Yr Amser i Arloesi a Mentro – 17 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Ffederasiwn Bwyd a Diod 2023; YMGYRCH: Dydd Miwsig Cymru – 10 Chwefror 2023; DIGWYDDIAD: Wythnos Cymru yn Llundain 2023.

3 Chwefror: LLONGYFARCHIADAU: Tafarn y Madryn, Chwilog, wedi ei hethol yn dafarn orau Cymru; DIGWYDDIAD: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru; DIGWYDDIAD: Torri costau ac allyriadau carbon i fusnes 14 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Great Taste 2023 – dyddiad cau 7 Chwefror 2023; TRETH: Gwerthu ar-lein a thalu trethi; DIGWYDDIAD: Gweminar Cyfraith Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol 8 Mawrth 2023.

31 Ionawr: DIGWYDDIAD: Consesiynau Arlwyo Eisteddfod 2023 – Digwyddiad tendro 3 Chwefror 2023; CYMORTH: Busnes@gwynedd.llyw.cymru – sesiwn galw i mewn Bangor 2 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2023 – Ceisiadau yn cau 2 Chwefror 2023; CYFLE: Community Catalysts – Prosiect Micro-fentrau Gwynedd; CYMORTH: Cynllun Help to Grow | Digital – cau 2 Chwefror 2023; TRAFNIDIAETH: Pont Borth yn ailagor ar 2 Chwefror 2023; CYFLOGAETH: Wythnos Prentisiaethau 6-12 Chwefror 2023.

27 Ionawr: CYMORTH: Busnes@gwynedd.llyw.cymru – sesiwn galw i mewn Bangor 2 Chwefror 2023; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymru 2023; TRAFNIDIAETH: Sherpa’r Wyddfa – gwefan newydd; DYSGU: Cyrsiau MADE Cymru wedi’u hariannu’n llawn yn dechrau ym mis Chwefror; AROLWG: Cyfle i ennill iPad; Sylw cadarnhaol yn y wasg i gwmni teledu Caernarfon ym mherchnogaeth y gweithwyr.

24 Ionawr: CEFNOGAETH: Entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru; DIOGELWCH: Seibergadernid – Diogelu Eich Busnes, Diogelu Eich Dyfodol 1 Chwefror 2023; CYFLE: Consesiynau Arlwyo Eisteddfod 2023; DIGWYDDIAD: Canva | TikTok | Instagram – cyrsiau am ddim; ARIANNU: Datgarboneiddio cynaliadwy ardaloedd cadwraeth Parc Cenedlaethol Eryri; YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wario’n lleol tra’n dathlu Dydd Santes Dwynwen #CalonYGymuned #SantesDwynwen.

20 Ionawr: YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wario’n lleol tra’n dathlu Dydd Santes Dwynwen #CalonYGymuned #SantesDwynwen; RECRIWTIO: Ffeiriau swyddi Gwaith Gwynedd – peidiwch â cholli allan!; DIGWYDDIAD: Cynllun Gwella Platfform Digidol Busnes@gwynedd.llyw.cymru; DIGWYDDIAD: Marchnata ar Gyllideb – 25 Ionawr 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Canllawiau ar weithio mewn tywydd oer a gaeafol; CYMORTH: Busnes@gwynedd.llyw.cymru ar WhatsApp.

17 Ionawr: CEFNOGAETH: Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni newydd i fusnesau; ARIANNU: Catalydd Creadigol 2023; ADNODDAU: 2023: Llwybrau – Blwyddyn Thematig Croeso Cymru; DIGWYDDIAD: Gweminar Guardians of Grub 25 Ionawr 2023; DIGWYDDIAD: Rhwydwaith Sero Net Gogledd Cymru – 7 Chwefror 2023; IECHYD A DIOGELWCH: Diogelwch twb poeth i ddarparwyr llety.

13 Ionawr: CYFLE: Peidiwch â cholli cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Platfform Digidol!; DA IAWN: Tafarn y Madryn, Chwilog, ar y rhestr fer am yr ‘Oscars Gwledig’ yng Nghymru; DIGWYDDIAD: Grymuso Gogledd Cymru – Sgiliau ar gyfer y Dyfodol, 27 Ionawr 2023; SGILIAU: ‘Business for Good – Green Skills for Small Business’; IECHYD A DIOGELWCH: Diweddariadau HSE; CYFLOGAETH: Gwyliau Banc 2023 y DU; AROLWG: Sut gallwn ni ddal ati i wneud ein bwletinau busnes yn well, ac a hoffech weld Wythnos Busnes Gwynedd yn dychwelyd?

10 Ionawr: IECHYD: Canllawiau i bobl sydd â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19; RECRIWTIO: Ffeiriau Swyddi Gwaith Gwynedd yn ôl ar gyfer 2023!; TRETH: Ffurflenni treth Hunanasesu 2021-2022; CEFNOGAETH: Cost gwneud busnes; DIGWYDDIAD: Gweminar Sut i dyfu mewn dirwasgiad 23 Ionawr 2023; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; CYFLOGAETH: Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi; CYFLOGAETH: Diogelu Hawliau Gweithwyr yn y Sector Bwyd a Diod yng Nghymru.

Bwletinau Blaenorol


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru