Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y DIWEDDARAF: 

- Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ‘Grant Busnesau Newydd’ o £2,500 i gynorthwyo busnesau newydd yng Nghymru wrth ymdrin ag effaith ddifrifol y Coronafeirws (cliciwch yma i weld a ydych chi’n gymwys).

- Mae Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau (linc allanol). Mae’r gronfa ar agor i geisiadau tan 10 Gorffennaf 2020 (neu hyd nes y bydd y gronfa wedi’w chlustnodi’n llwyr).

- Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ailagor yn raddol nawr ar gael (link allanol)

- Cyrsiau ar-lein am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau (linc allanol).

- Cyngor a chanllawiau ar Ddiogelu Cymru yn y Gweithle a sut i Baratoi i ailddechrau ac ailagor eich busnes yn rhan Eich cyfrifoldebau – Canllaw ac arweiniad i fusnes isod.


Cysylltu â ni:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

 

Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod pwysigrwydd ein busnesau ac yn barod i’ch cefnogi i ailagor a masnachu yn ddiogel. Rydych yn rhan allweddol o’n cymunedau ac mae’r  gymuned yn awyddus i’ch cefnogi; drwy weithredu’n bwyllog bydd hyder yn codi.

Rydym am weithio  gyda'n busnesau a'n cymunedau i sicrhau ein bod yn cefnogi ein gilydd trwy'r cyfnod nesaf, gan gynnal ffocws cryf ar ddiogelu iechyd pobl Gwynedd ochr yn ochr â chefnogi bywoliaethau.

Mae’r Cyngor am sicrhau eich bod gyda mynediad at y wybodaeth, y cyngor a'r gefnogaeth ddiweddaraf i'ch helpu i addasu ac adfer ac bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Ond cofiwch fod y Coronafirws dal i fod yn ein cymunedau, felly wrth ail agor:

  1. -  Cariwch ymlaen i bellhau’n gymdeithasol a sicrhewch fod eich gweithwyr a’ch cwsmeriaid yn gallu gwneud
  • -  Cariwch ymlaen i olchi’ch dwylo a gwnewch yn siŵr fod staff cwsmeriaid yn gwneud

-  Cariwch ymlaen i gadw’n ddiogel – cynlluniwch a pharatowch yn ofalus wrth ail-agor i sicrhau eich diogelwch chi, eich gweithwyr a’n cymunedau 

 

Bydd cyfyngiadau o ganlyniad i Covid-19 yn parhau am gyfnod amhenodol. Ni fydd pob gwasanaeth a chyfleusterau cyhoeddus yn gallu agor oherwydd y cyfyngiadau hyn. Mae’n fyd newydd i ni gyd; byddwch yn amyneddgar a pharchu y bydd yn cymryd amser i addasu. 

Gweld neges i fusnesau Gwynedd gan y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd.

  

Eich cyfrifoldebau – Canllaw ac arweiniad i fusnes

Diogelu Cymru yn y Gweithle

Paratoi i ailddechrau ac ailagor eich busnes. Canllawiau ymarferol ar ddychwelyd i’r gwaith yn ddiogel.

- Diogelu Cymru yn y Gweithle

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Canllawiau Cyfreithiol

Canllawiau'r Gweithle

Pecyn Cymorth

Canllawiau ar ailagor i fusnesau bwyd


Gwybodaeth arall all fod o ddefnydd: (NODER:  nid yw’r isod yn restr cynhwysfawr ac yn aml mae’r gwybodaeth yn ymwneud â gofynion Lloegr sy’n gallu bod yn wahanol i’r gofyn yng Nghymru)

Canllawiau Llywodraeth y DU ar weithio’n ddiogel yn ystod Coronafirws: Siopau a Changhenau

 

Pa fusnesau sydd angen cau?

Rhestr llawn o fusnesau sydd angen cau

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar aros adref ac i ffwrdd wrth eraill

- Galw ar asiantaethau llety-gwyliau i gau yn syth

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Grantiau

Grantiau Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru – Gwybodaeth i Fusnesau Hunan-Ddarpar

Grantiau Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru 

Cynllun Cefnogi Incwm yr Hunan-gyflogedig

 

Benthyciadau  

Benthyciad 'bounce back' Coronafeirws

  • Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws:
  • Mae'r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  

 

 

Cymorth ariannol pellach

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme)

Trethi busnes 

Gohirio taliadau TAW: Fydd taliadau TAW yn cael eu gohirio am 3 mis. 

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau perthnasol i Covid-19

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio efo busnesau ledled y sir i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf a gyflwynwyd i helpu rhwystro’r Covid-19 rhag lledaenu.  Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ceisio osgoi sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug a hefyd yn ceisio sicrhau Masnach Teg. 

Os ydych yn ymwybodol o fusnes nad yw'n ufuddhau i Reoliadau Covid-19 neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw sgamiau/twyll/nwyddau Covid-19 ffug neu os oes gennych gŵyn/ymholiad am Fasnach Têg, cysylltwch â ni: 

E-bost GwarchodyCyhoedd@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 682790 / 01286 685603 / 01341 424497 / 01758 704018

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion (linc allanol)

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

 

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â:

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru