Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

- Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd - Mae'r gronfa yn agor am 12pm ar 13 Ionawr a bydd yn aros ar agor am bythefnos neu hyd nes y bydd yr arian wedi'i ymrwymo'n llawn. Mae’r pecyn cymorth wedi’i dargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a gwmnïau cadwyn gyflenwi sy’n cael eu heffeithio’n sylweddol, gyda gostyngiad mewn trosiant o fwy na 60% o ganlyniad i’r cyfyngiadau gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 tan y 22 Ionawr 2021. (Mwy o wybodaeth.)

Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru - Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa Busnes Cyfyngiadau i helpu busnesau sydd wedi cael eu effeithio’n uniongyrchol gan y cyfyngiadau a gyflwynwyd ar y 4ydd o Ragfyr. (Mwy o wybodaeth.)

- Grant Datblygu Busnes Cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd. Yn sgil galw sylweddol, mae Grantiau Datblygu Busnes y GCE bellach wedi'i hatal er mwyn prosesu'r ceisiadau a dderbyniwyd. Dylech fonitro gwefan Cymorth i Fusnes Covid-19 Busnes Cymru a sianelau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cymorth a diweddariadau eraill.

- Coronafeirws (COVID-19) - Lefel rhybudd 4 

Bwletin Cefnogi Busnes: rydym yn darparu bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r gwybodaeth diweddaraf. Darllenwch bwletin 15 Ionawr. Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes isod am  gopïau o'r rhai blaenorol. Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu â ni:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Grantiau

Cronfa Adferiad Diwylliannol

 

Benthyciadau

Benthyciad 'bounce back' Coronafeirws

  • Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws:
  • Mae'r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  

 

Cymorth ariannol pellach

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme)

Trethi busnes 

Gohirio taliadau TAW: Fydd taliadau TAW yn cael eu gohirio am 3 mis. 

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion (linc allanol)

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

Bwletinau Cefnogi Busnes

15 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel; Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden yr ERF ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); SMART Cymru – Galwad am brosiectau datgarboneiddio ymchwil a datblygu; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Hufenfa De Caernarfon i greu 30 o swyddi yng Ngwynedd fel rhan o fuddsoddiad o £14m; Miwtini – Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn 21 Ionawr 2021.

12 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 13 Ionawr 2021; Y Cynllun Cadw Swyddi; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Cyhoeddi cynllun brechu Covid newydd; Cynhadledd Emerging Tech Fest 2021; MIT Cynhadledd Rhithwir Cymru Chwefror 2021.

8 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Prif Weinidog Cymru: “Arhoswch gartref i achub bywydau”; Diweddariad: Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF; Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto i gau meysydd parcio Eryri; Ymgynghori ar godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag hir-dymor yng Ngwynedd; Gwelliannau gwerth £850,000 yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor; Cymorth Masnach Ryngwladol: Beth mae cytundeb Masnach y DU-UE yn ei olygu i Fusnes?; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART 14 Ionawr 2021.

6 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 11 Ionawr 2021; NEGES I DDARPARWYR LLETY: Cais am Lety; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); Datganiad i’r Wasg CThEm: Dyddiad cau Hunanasesu – llai na mis i fynd; Network Rail: Buddsoddiad Llinell y Cambrian; Cyfleoedd Gogledd Cymru 21 Ionawr 2021; Trawsnewid Cynaliadwy – pontio’r bwlch rhwng digidol a dynol 20 Ionawr 2021.

21 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ar draws Cymru; Cymorth ychwanegol i fusnesau mewn ymateb i gyfyngiadau newydd.

18 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar draws Cymru o 6:00pm 25 Rhagfyr 2020; Cymorth ychwanegol mewn ymateb i gyfyngiadau newydd; Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi (Ffyrlo) at Ebrill 2021; Bargen Twf Gogledd Cymru wedi ei arwyddo; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Cymorth Digidol 2021.

16 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru.

11 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cyhoeddi cynllun rheoli COVID-19 wedi’i ddiweddaru; Porth Sgiliau Busnes Cymru: Rhaglen Sgiliau Hyblyg; Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i 10 diwrnod yng Nghymru; Bwletin diweddaraf Croeso Cymru 10 Rhagfyr 2020; 100fed Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd.

7 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin; Cronfa Croesawu’r Cwsmer yn Ddiogel; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

3 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 4 Rhagfyr 2020: cwestiynau cyffredin; Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gweminar/Gweithdy Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach); Cynhadledd ‘North Wales Means Business’ 17 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

2 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Diweddariad: Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Newyddion Croeso Cymru 1 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART.   

30 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Newyddion Busnes Cymru 30 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020. 

26 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Grant Rhwystrau Busnes Cymru; Newyddion Diwydiant Croeso Cymru 26 Tachwedd 2020; Bwyd a Diod Cymru: Gweminar meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal 1 Rhagfyr 2020; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; Cystadleuaeth Next Tourism Generation 2021.

24 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol y clo byr yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 wedi agor 23 Tachwedd 2020; Canllawiau newydd ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws; Cyngor Brexit.

20 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin -  Grant Ardrethi Annomestig y clo bach yn cau am 5:00pm heddiw – Grant Dewisol yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Creadigol Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Mae Tŷ’r Cwmnïau yn rhyddhau cyngor ‘peidiwch â’i adael tan y funud olaf’ i fusnesau; Diweddariad Brexit: Cyfnod prawf y Gwasanaeth Allforio Pysgod; Holi’r arbenigwr: Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ateb eich cwestiynau digidol.

19 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - 24 awr i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cyngor Brexit; Gwnewch y we’n fwy Cymreig gyda pharth.cymru. 

18 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Taliad Cymorth Hunan Ynysu; Canllawiau Brexit; ‘Brexit the Future’ : Digwyddiad ar-lein 10 Rhagfyr 2020.

16 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud dal ar agor; Taliad Cymorth Hunanynysu; Canllawiau Newydd ar y Cyfnod Pontio; Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19: offeryn gwirio pwy sy’n gymwys; Gwasanaeth atgoffa drwy E-bost Tŷ’r Cwmnïau; Aerdymheru ac awyru yn ystod y pandemig coronafeirws; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020; Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn lansio gweminarau’r Gaeaf am ddim i fusnesau; Camu’n uwch: Gweithio ym myd Technoleg 2020.

12 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - £10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru; Gadael yr UE: Llythyr gan Gweinidog yr Economi,Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Digwyddiad ‘Patrwm’ 19 Tachwedd 2020 a 23 Tachwedd 2020; Cynhadledd Merched yn rheoli eu hunain 17 Tachwedd 2020.

11 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid; Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Busnes@llandrillomenai – Facebook Live – 12.11.2020; Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020.

9 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020.

6 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Bwletinau diweddaraf Busnes Cymru / Croeso Cymru; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan ar gyfer rheolau newydd yn 2021. 

5 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Diogelu plant mewn lleoliadau gofal plant.

4 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau Coronafeirws newydd 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cymorth digidol am ddim gan CCIF i helpu cynyddu sgiliau busnesau lleol; Gweminarau Hwb Menter @ M-SParc.

2 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan argyfer rheolau newydd yn 2021;  Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Tachwedd; Ail-agor eich busnes – Cofiwch Cod QR / Profi Olrhain Diogelu.

29 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud; Grant Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF); Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod yCoronafeirws – cau ar 31 Hydref 2020; Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod Cymru.

26 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Cefnogaeth ariannol mewn ymateb i’r cyfnod atal byr cenedlaethol; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Cymorth Recriwtio Prentisiaid; Brexit: Paratoi Cymru; Cynhadledd Rhithwir ar Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru ac Adferiad Economaidd; Cyrsiau ar-lein.

20 Hydref: Cynnwys Bwletin - £300m i fusnesau yng Nghymru; Cyfnod atal byr cenedlaethol – Cwestiynau Cyffredin; Tanysgrifio i fwletinau cefnogi busnes; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Y Cynllun Cefnogi Swyddi.


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru