Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

- Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (ERF) - Mae ceisiadau am yr ERF GYDA THROSIANT O FWY NA £85K bellach ar gau. Rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer y busnesau hynny sy'n gymwys gyda throsiant o lai na £85k. Bydd y cais grant hwn yn parhau ar agor tan 9 Awst 2021. Gwirio cymhwysedd - ERF.

Bwletin Cefnogi Busnes: Rydym yn darparu bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r gwybodaeth diweddaraf. Darllenwch bwletin 30 Gorffennaf. Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes isod am  gopïau o'r rhai blaenorol. Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Ymweld â Gwynedd yn ddiogel: Cliciwch yma i ddarllen mwy.

- Cyngor gwersylla yng Ngwynedd: Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Cysylltu â ni:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Grantiau

Cronfa Adferiad Diwylliannol

 

Benthyciadau

Benthyciad 'bounce back' Coronafeirws

  • Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws:
  • Mae'r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  

 

Cymorth ariannol pellach

Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru - Cymorth i fusnesau sydd DDIM yn derbyn bil Trethi Busnes

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme)

Trethi busnes 

Gohirio taliadau TAW 

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion

 

Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 30 o Fedi 2021, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Gweld manylion

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

Bwletinau Cefnogi Busnes

30 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Arwyddion Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Brechu; COVID-19: Profi; COVID-19: Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

27 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - LLES: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 29 Gorffennaf 2021; TRETH: Dyddiad adnewyddu credyd treth 31 Gorffennaf 2021; TECH: Gofod Gwneud Ffiws, Porthmadog; TECH: CCIF – Cyngor am ddim i helpu’ch busnes fynd ar-lein; DYSGU: Digwyddiadau Busnes Cymru; BREXIT: Canllawiau a gweminarau; ARIANNU: Cyllid newydd gan Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig.

22 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); COVID-19: Clinig brechu – Caernarfon; COVID-19: Arwyddion Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Sicrhewch bod gennych asesiad risg yn ei le; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

20 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 1 o 17 Gorffennaf 2021; ARIANNU: Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru; CYFLOGAETH: Hysbysfwrdd swyddi gwag a nodyn atgoffa Isafswm Cyflog Cenedlaethol; GWEITHGYNHYRCHU: MADE Cymru; BREXIT: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – gwybodaeth i gyflogwyr.

15 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud i Lefel Rhybudd 1 i’w gwblhau ar 17 Gorffennaf 2021; COVID-19: Adnoddau defnyddiol; COVID-19: Canolfan brofi COVID-19 Blaenau Ffestiniog; COVID-19: Mannau casglu Profion Llif Unffordd (LFTs).

13 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst ar agor i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; COVID-19: Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – pumed grant SEISS; COVID-19: Cronfa Arloesi Sioeau Amaethyddol; ARIANNU: VisitBritain: Cronfa gymorth i ddigwyddiadau busnes domestig; COVID-19: Gorchuddion wyneb i barhau i helpu i ddiogelu Cymru; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs); RHWYDWEITHIO: Digwyddiad Ymgysylltu â Chydweithredwr Mott MacDonald 15 Gorffennaf 2021; DIWEDDARIAD BREXIT.

6 Gorffennaf: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cronfa Cadernid Economaidd (ERF): Cymorth Gorffennaf/Awst i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; COVID-19: Gallwch wneud hawliadau CJRS mis Mehefin rŵan; DYSGU: RCS – Lles ar gyfer gweithio: Rheoli Straen Gweithwyr ac Osgoi Gorweithio 20 Gorffennaf 2021; BREXIT: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio; RHWYDWEITHIO: Cynhadledd Blynyddol FSB Gogledd Cymru 16 Gorffennaf 2021; DYSGU: ‘Responsible Business in Wales: purpose and values’ 13 Gorffennaf 2021.

29 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cymorth Mai/Mehefin i fusnesau gyda throsiant cyn Covid o dan £85k yn cau 30/6/21; COVID-19: Mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan i barhau; COVID-19: Profion Llif Unffordd (LFTs) | Brechu; DYSGU: Podlediad Eryri; RHWYDWEITHIO: Rhwydweithio Rhithwir FSB Gogledd Cymru.

25 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Oedi cyn symud i Rybudd Lefel 1 wedi’i gadarnhau; COVID-19: Profion Llif Unffordd(LFTs) a diweddariad brechu; COVID-19: Gorau chwarae cyd-chwarae!; ARIANNU: VisitBritain: lansio cronfa gymorth i ddigwyddiadau busnes domestig; ARIANNU: Gall CThEM helpu tuag at gostau gweithgareddau gwyliau haf i blant; TRETH: P11D – cwblhewch eich ffurflen 2020 i 2021; DYSGU: “Helpu Gwesteion Ac Ymwelwyr i Fod Yn Fwy Diogel Yn Yr Awyr Agored – Holwch Yr Arbenigwyr” 1 Gorffennaf 2021; IECHYD: Gwasanaeth GIG 111 Cymru.

22 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - ARIANNU: Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref - Bangor; COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi (CJRS) yn newid o Gorffennaf; RECRIWTIO: Ffair swyddi Gwaith Gwynedd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 29 Mehefin 2021; CYFLOGAETH: Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl; ARIANNU: Cefnogaeth i ffermwyr a thirfeddianwyr; IECHYD A DIOGELWCH: Risg Legionella o dybiau poeth a phyllau sba; DYSGU: Gweminarau am ddim i helpu cynhyrchwyr bwydydd a diodydd i fynd yn ddigidol.

18 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn Delta ledaenu; COVID-19: Deunyddiau newydd i helpu lletygarwch a thwristiaeth i gadw’n ddiogel; COVID-19: Negeseuon allweddol i gadw’ch staff cwsmeriaid a’r gymuned yn ddiogel.

17 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - RECRIWTIO: Ffair swyddi Gwaith Gwynedd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 29 Mehefin 2021; COVID-19: “Cefnogi Cymru drwy gael gwyliau gartref eleni”; COVID-19: Llythyr at hyfforddwyr gyrru ynghylch y galw yn y dyfodol am brofion gyrru; DYSGU: Gweminar Trethi a Chadw Llyfrau – Gogledd Cymru; BREXIT: Mewnforio neu symud pysgod i’r DU; BREXIT:Deddfwriaeth cyfnod pontio Tollau Tramor, TAW ac Ecséis y DU o 1 Ionawr 2021; BREXIT: Cofrestr asiantau tollau a gweithredwyr parseli cyflym.

11 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Cyfle olaf i fusnesau gyda throsiant o £85k+ cyn Covid i hawlio arian ERF; COVID-19: CThEM yn cadarnhau pumed grant SEISS; COVID-19: Helpwch i gadw’ch cwsmeriaid a’r gymuned yn ddiogel y penwythnos hwn; GWOBRWYON: Enwebiadau Womenspire yn cau 21 Mehefin 2021; GWOBRWYON: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021; BREXIT: Crynodeb – Perthynas newydd y DU â’r UE; BREXIT: Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd.

8 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Symud yn raddol i Lefel Rhybudd 1; COVID-19: Byddwch yn wyliadwrus a chydymffurfiwch; COVID-19: Canllawiau UKHospitality wedi eu diweddaru; COVID-19: Mae’r amrywiolyn Delta yng Ngwynedd; COVID-19: Cymorth ariannol Cronfa Cadernid Economaidd; ARIANNU: Cronfa Sgrin Fyd-eang y DU – Datblygu Busnes Rhyngwladol; DYSGU: Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau/Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru.

3 Mehefin: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) i fusnesau sydd â throsiant o £85k+ yn cau 14 Mehefin 2021; Cronfa Cadernid Economaidd i fusnesau sydd â throsiant o dan £85,000 ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – Anamaethyddol (RBIS); Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; Rhwydweithio Rhithiol FSB Gogledd Cymru; Gweithdy Rhithwir CITB & GwerthwchiGymru: 9 Mehefin 2021, 3:00pm – 4:00pm; Gweminarau Busnes Cymru.

27 Mai: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: Datganiad Llywodraeth Cymru: Amrywiolynnau newydd o’r coronafeirws; COVID-19: y cyhoedd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer Gŵyl y Banc; COVID-19: Cyngor cyfredol; TWRISTIAETH A LLETYGARWCH: Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; BWYD A DIOD: Cystadleuaeth Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Systemau Bwydl; GWEITHGYNHYRCHU: MADE Cymru: cyrsiau yn dechrau 4 Mehefin 2021; GWEITHGYNHYRCHU: Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru: 8 – 10 Mehefin 2021; BREXIT: Gohirio datganiadau am nwyddau’r UE a ddygir i Brydain Fawr; BREXIT: Gweminar Rheolau o ran Tarddiad ar gael i fusnesau yng Nghymru.

24 Mai: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) ar agor i fusnesau sydd â throsiant o £85k+; Diweddariad i’r Canllawiau ar gyfer Hosteli; Gwasanaethau Tân Cymru yn galw ar berchnogion cartrefi gwyliau i weithredu; Gweminarau Cynllun Trefi SMART; Cwrs cychwyn busnes am ddim: Miwtini Creadigol a Digidol 2 Mehefin 2021; Digwyddiad ION Leadership “Personoliaeth mewn Gwaith; Gwneud y gorau o bwy ydych chi!” – 27 Mai 2021.

21 Mai: Cynnwys y Bwletin - Pub is the Hub – grantiau cymunedol; Cronfa Sector Addysg Awyr Agored Preswyl; Cei Llechi Caernarfon: Unedau ar gael; M-SParc: Recriwtio’r Dyfodol 26 Mai 2021, 10:30am – 12:00pm; M-SParc: Recriwtio’r Dyfodol 26 Mai 2021, 10:30am – 12:00pm; Gweminar Busnes Cymru | Gweithredu fel Cwmni Cyfyngedig: 25 Mai 2021, 1.00pm – 4.00pml; Cyfres Gweithdai Gwytnwch ar gyfer Mentrau Cymdeithasol Cymru: Ailfeddwl Ffrydiau Incwm 26 & 27 Mai 2021, 9.30am – 12.30pm; Diweddariad Brexit.

17 Mai: Cynnws y Bwletin - Cymru bellach yn Lefel Rhybudd 2; Cefnogaeth ariannol pellach i fusnesau; Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cronfa i Weithwyr Llawrydd wedi agor; Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021; Rhwydweithio Rhithwir FSB Gogledd Cymru; Prosiect SELKIE – Cyfres ‘Cwrdd â’r Arbenigwr’ - Tendrau: GwerthwchiGymru 20 Mai 2021.

14 Mai: Cynnwys y Bwletin - Cymru yn symud i Lefel Rhybudd 2; Annog ail-agor diogel yng Ngwynedd; Cyngor diweddaraf; Cefnogaeth ariannol pellach i fusnesau; Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru – Cronfa i Weithwyr Llawrydd yn agor 17 Mai 2021; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol;  Cyfres Gweithdai Gwytnwch ar gyfer Mentrau Cymdeithasol Cymru: Mesur eich Effaith Gymdeithasol 19 & 20 Mai 2021, 9:30am – 12:30pm.

11 Mai: Cynnwys y Bwletin - Croesawu’r cwsmer yn ddiogel yng Ngwynedd; Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog: Lansiad Grantiau Busnes 17 Mai 2021; Diweddariad Brexit; CRISP21 – Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-Lein am ddim 19 Mai 2021; CCIF: Gadewch i ddigidol godi’r slac – Gweminarau am ddim i gynyddu adnoddaul; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol.

7 Mai: Cynnwys y Bwletin - Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch: cadwch eich staff, cwsmeriaid a chymuned yn ddiogel; Cyngor diweddaraf; Adnoddau ar-lein newydd i helpu i atal, lleihau a rheoli straen yn y gweithle; Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cysylltu â natur 10-16 Mai 2021; Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: Digwyddiadau Cymunedol; Newyddion Busnes Cymru a Chroeso Cymru.

1 Mai: Cynnwys y Bwletin - Penwythnos Gŵyl y Banc diogel a llwyddiannus amdani; Datganiad gan Gyngor Gwynedd: Annog y cyhoedd i barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth dros Benwythnos Gŵyl y Banc; Lefel rhybudd 3: crynodeb; Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE): Pwyntiau allweddol i’w hystyried ar gyfer busnesau sy’n ailagor yng Nghymru; Rhestrau gwirio; Cyngor diweddaraf; Newyddion Croeso Cymru.

30 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cymorth Marchnata i Fusnesau; Sgiliau Bwyd Cymru: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Mai 2021; Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 8–10 Mehefin 2021; Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2021; Gweminar Gweithredu Fel Cwmni Cyfyngedig – Busnes Cymru Gogledd; Sero Net 2021 – Gogledd Cymru, Mersi a’r Ddyfrdwy Cynhadledd Fusnes am Ddim ac Ar-lein – 20 Mai 2021; Holiadur Wyddfa Di-blastig.

27 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad; COVID-19: Rhestr Wirio ar gyfer Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch; Llythyr at y sector economi ymwelwyr gan Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – An-Amaethyddiaeth Ar Agor; Gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein; Wythnos Dechnoleg Cymru | Wales Tech Week 21 – 25 Mehefin 2021.

23 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Galwad Agored – Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ddwy dafarn yng Ngwynedd; CCIF: Gweminarau am ddim i helpu cynhyrchwyr bwydydd a diodydd i fynd yn ddigidol (Mai-Mehefin 2021); Gweminarau am ddim FSB; Ymgynghoriad prosiect Teithio Llesol Gwynedd.

19 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn cau am 5:00pm yfory, 20 Ebrill 2021; Canllawiau i dwristiaeth a lletygarwch; Pobl yng Nghymru sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i ddefnyddio hunan-brofion llif unffordd; Llythyr at sylw darparwyr gwasanaethau cysylltiad agos; Iechyd a diogelwch ar gyfer yr economi gig, gweithwyr asiantaeth a dros dro.

15 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - CORONAFEIRWS: Cynllun Benthyciadau Adfer wedi’w lansio; BREXIT: Recordiad gweminar masnachu gyda’r UE o dan y rheolau newydd ar gael; Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF) – Cymorth digidol i fusnesau; Gweminarau am ddim FSB; RCS – Lles ar gyfer gweithio: Mis Ymwybyddiaeth Straen; Coronafeirws (COVID-19): Llythyr DVSA at hyfforddwyr gyrru am wersi a phrofion; Cronfa gwerth £20 miliwn ar gyfer gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd ar agor.

13 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Cardiau Gweithredu Busnes – Gwasanaethau cysylltiad agos; Coronafeirws (COVID-19): Hawliau dros dro newydd ynghylch datblygu a ganiateir i gefnogi adferiad economaidd.

8 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru ar agor; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Menter Môn: WORKPLACED; Busnes@llandrillomenai: Cyrsiau Lletygarwch; Barod i Recriwtio? Cynlluniau Cyflogaeth a Ariennir: Gweminar Busnes Cymru 13 Ebrill 2021; Gweminarau Tendro Busnes Cymru.

1 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir; Annog pwyll wrth ailagor economi Gwynedd yn ddiogel; Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach; Cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol; Digwyddiadau Gogledd Creadigol 21 Ebrill 2021; Arolwg Cymunedol Storiel, Bangor.

26 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad cyfyngiadau; Manwerthwyr: diweddariad canllawiau coronafeirws; Arolwg Cymunedol Amgueddfa Lloyd George; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau yn cau 31 Mawrth 2021.

24 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Adferiad Diwylliannol 2021-22: Gwiriwr Cymhwysedd ar agor; £1.3m i sector bwyd môr Cymru i helpu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd) bellach ar agor; Darpariaeth Cartrefi Modur – Arolwg meysydd gwersylla Gwynedd; Hysbysfwrdd Swyddi Busnes@LLM; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd.

22 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cynllun Rheoli’r Coronafeirws Llywodraeth Cymru wedi’w ddiweddaru; Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn ar agor ar gyfer ceisiadau; Amserlen newydd ar gyfer prosesau rheoli ffiniau ar fewnforio nwyddau o’r UE; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Gweminar Gwydnwch Busnes ar gyfer Lletygarwch 25 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB.

15 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Busnesau trin gwallt a barbwr: canllawiau’r coronafeirws i weithleoedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Mawrth / Ebrill 2021 (i fusnesau sydd yn atebol am Drethi Annomestig yn unig); Grantiau Treftadaeth; Ailagor llety gwyliau hunangynhwysol; Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF); Gweminar am ddim i fusnesau twristiaeth yn gweithredu ar Lwybr Arfordir Cymru 18 Mawrth 2021.

12 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Adolygiad Cyfyngiadau 12 Mawrth 2021 – pwyntiau allweddol; NODYN ATGOFFA: Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm heddiw 12 Mawrth 2021; £150 miliwn ychwanegol i gefnogi busnesau yng Nghymru.

11 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grantiau Cyfyngiadau Chwefror/Mawrth 2021 i fusnesau’n atebol am Trethi Annomestig yn cau am 5:00pm HEDDIW; Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm yfory 12 Mawrth 2021; Datganiad Ysgrifenedig: COVID-19 a Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2021-22.

8 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden agor 10:00am 9 Mawrth 2021; Annog trigolion Gwynedd i gadw at reolau Covid-19; Newid ar y gorwel?; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; Cymorth Recriwtio Prentisiaid Llywodraeth Cymru; Gweminarau ar gyfer mewnforwyr cynhyrchion bwyd a diod o’r UE i Brydain Fawr.

4 Mawrth:Cynnwys y Bwletin - Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes; Cyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig 2021; DIWEDDARIAD: Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws; Fframwaith profi COVID-19 yn y gweithle; Ein Cynhyrchwyr: Cywain; Seiberddiogelwch ar gyfer Unig Fasnachwyr a Microfusnesau.

3 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Arian ychwanegol ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; BarberTalk Ar-lein Cymru 9 Mawrth 2021; Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART: Seilwaith digidol ar gyfer tref SMART 11 Mawrth 2021; MADE Cymru yn arwain trafodaeth am ddyfodol disglair gweithgynhyrchu yng Nghymru.

24 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru (llacio’r cyfyngiadau’n raddol); Academi Busnes Gogledd Cymru : Cymorth ymateb Covid-19 i fusnesau; ASTUTE 2020+: Gweminar Galluogi Gweithgynhyrchu Cymru tuag at Adferiad Cynaliadwy 3 Mawrth 2021.

22 Chwefror: Cynnwy y  Bwletin - BREXIT: Mwy o gymorth i fusnesau pysgota a physgod cregyn; Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau; WRAP Cymru: Y Gronfa Economi Gylchol – Galwad olaf ar gyfer ceisiadau grant; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Hybu Cig Cymru: Ymchwilio ffermio cynaliadwy yng Nghymru 22 Chwefror 2021 7:30pm.

17 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon yn cau Dydd Gwener 19 Chwefror 2021; Llywodraeth DU yn cyhoeddi Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn; Cyhoeddi gweledigaeth ‘Egin gwyrdd’ ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ôl-Covid; Digwyddiad Gwersi C-19 ac Edrych i’r Dyfodol 18 Chwefror 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Cronfa Band Eang Llywodraeth Cymru: Digwyddiad gwybodaeth ar gyfer mentrau cymdeithasol 2 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB; Gweminarau Llesiant RCS.

12 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Ffurflenni cais Gwynedd Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 ar gael.

10 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru; Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon ar agor; Cynllun Cymorth Tarfu ar Fusnesau Bwyd Môr gwerth £23 miliwn ar agor; Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis; Digwyddiadau/ Gweminarau mis Chwefror.

4 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau yfory 5 Chwefror 2021.

2 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau 5 Chwefror 2021; Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – Mawrth 2021; Gofyn i bobl lywio dyfodol y gweithle yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Digwyddiadau/Gweminarau mis Chwefror.

29 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cymorth pellach i fusnesau.

28 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm; Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth SEISS; CThEM: Dim cosb ffeilio Hunanasesiad hwyr i’r rhai sy’n ffeilio ar-lein erbyn 28 Chwefror 2021; Magnox yn lansio rhaglen recriwtio prentisiaid; Arloesi Bwyd Cymru: Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Cymru; Digwyddiad Gogledd Creadigol 18 Chwefror 2021.

25 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm 29 Ionawr 2021; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi ail-agor; COVID-19 yng Ngwynedd – straen newydd yn lledaenu’n gyflym; Digwyddiadau rhithwir Cywain; Digwyddiad Rhithwir ION Leadership “Dringo Allan o Covid” – 28 Ionawr 2021.

20 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 Llywodraeth Cymru; COVID-19 yng Ngwynedd; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol ac Offer Ar-lein ym Maes Twristiaeth a Lletygarwch; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein).

15 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel; Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden yr ERF ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); SMART Cymru – Galwad am brosiectau datgarboneiddio ymchwil a datblygu; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Hufenfa De Caernarfon i greu 30 o swyddi yng Ngwynedd fel rhan o fuddsoddiad o £14m; Miwtini – Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn 21 Ionawr 2021.

12 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 13 Ionawr 2021; Y Cynllun Cadw Swyddi; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Cyhoeddi cynllun brechu Covid newydd; Cynhadledd Emerging Tech Fest 2021; MIT Cynhadledd Rhithwir Cymru Chwefror 2021.

8 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Prif Weinidog Cymru: “Arhoswch gartref i achub bywydau”; Diweddariad: Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF; Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto i gau meysydd parcio Eryri; Ymgynghori ar godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag hir-dymor yng Ngwynedd; Gwelliannau gwerth £850,000 yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor; Cymorth Masnach Ryngwladol: Beth mae cytundeb Masnach y DU-UE yn ei olygu i Fusnes?; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART 14 Ionawr 2021.

6 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 11 Ionawr 2021; NEGES I DDARPARWYR LLETY: Cais am Lety; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); Datganiad i’r Wasg CThEm: Dyddiad cau Hunanasesu – llai na mis i fynd; Network Rail: Buddsoddiad Llinell y Cambrian; Cyfleoedd Gogledd Cymru 21 Ionawr 2021; Trawsnewid Cynaliadwy – pontio’r bwlch rhwng digidol a dynol 20 Ionawr 2021.

21 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ar draws Cymru; Cymorth ychwanegol i fusnesau mewn ymateb i gyfyngiadau newydd.

18 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar draws Cymru o 6:00pm 25 Rhagfyr 2020; Cymorth ychwanegol mewn ymateb i gyfyngiadau newydd; Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi (Ffyrlo) at Ebrill 2021; Bargen Twf Gogledd Cymru wedi ei arwyddo; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Cymorth Digidol 2021.

16 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru.

11 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cyhoeddi cynllun rheoli COVID-19 wedi’i ddiweddaru; Porth Sgiliau Busnes Cymru: Rhaglen Sgiliau Hyblyg; Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i 10 diwrnod yng Nghymru; Bwletin diweddaraf Croeso Cymru 10 Rhagfyr 2020; 100fed Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd.

7 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin; Cronfa Croesawu’r Cwsmer yn Ddiogel; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

3 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 4 Rhagfyr 2020: cwestiynau cyffredin; Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gweminar/Gweithdy Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach); Cynhadledd ‘North Wales Means Business’ 17 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

2 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Diweddariad: Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Newyddion Croeso Cymru 1 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART.   

30 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Newyddion Busnes Cymru 30 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020. 

26 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Grant Rhwystrau Busnes Cymru; Newyddion Diwydiant Croeso Cymru 26 Tachwedd 2020; Bwyd a Diod Cymru: Gweminar meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal 1 Rhagfyr 2020; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; Cystadleuaeth Next Tourism Generation 2021.

24 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol y clo byr yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 wedi agor 23 Tachwedd 2020; Canllawiau newydd ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws; Cyngor Brexit.

20 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin -  Grant Ardrethi Annomestig y clo bach yn cau am 5:00pm heddiw – Grant Dewisol yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Creadigol Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Mae Tŷ’r Cwmnïau yn rhyddhau cyngor ‘peidiwch â’i adael tan y funud olaf’ i fusnesau; Diweddariad Brexit: Cyfnod prawf y Gwasanaeth Allforio Pysgod; Holi’r arbenigwr: Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ateb eich cwestiynau digidol.

19 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - 24 awr i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cyngor Brexit; Gwnewch y we’n fwy Cymreig gyda pharth.cymru. 

18 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Taliad Cymorth Hunan Ynysu; Canllawiau Brexit; ‘Brexit the Future’ : Digwyddiad ar-lein 10 Rhagfyr 2020.

16 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud dal ar agor; Taliad Cymorth Hunanynysu; Canllawiau Newydd ar y Cyfnod Pontio; Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19: offeryn gwirio pwy sy’n gymwys; Gwasanaeth atgoffa drwy E-bost Tŷ’r Cwmnïau; Aerdymheru ac awyru yn ystod y pandemig coronafeirws; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020; Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn lansio gweminarau’r Gaeaf am ddim i fusnesau; Camu’n uwch: Gweithio ym myd Technoleg 2020.

12 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - £10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru; Gadael yr UE: Llythyr gan Gweinidog yr Economi,Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Digwyddiad ‘Patrwm’ 19 Tachwedd 2020 a 23 Tachwedd 2020; Cynhadledd Merched yn rheoli eu hunain 17 Tachwedd 2020.

11 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid; Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Busnes@llandrillomenai – Facebook Live – 12.11.2020; Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020.

9 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020.

6 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Bwletinau diweddaraf Busnes Cymru / Croeso Cymru; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan ar gyfer rheolau newydd yn 2021. 

5 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Diogelu plant mewn lleoliadau gofal plant.

4 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau Coronafeirws newydd 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cymorth digidol am ddim gan CCIF i helpu cynyddu sgiliau busnesau lleol; Gweminarau Hwb Menter @ M-SParc.

2 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan argyfer rheolau newydd yn 2021;  Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Tachwedd; Ail-agor eich busnes – Cofiwch Cod QR / Profi Olrhain Diogelu.

29 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud; Grant Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF); Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod yCoronafeirws – cau ar 31 Hydref 2020; Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod Cymru.

26 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Cefnogaeth ariannol mewn ymateb i’r cyfnod atal byr cenedlaethol; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Cymorth Recriwtio Prentisiaid; Brexit: Paratoi Cymru; Cynhadledd Rhithwir ar Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru ac Adferiad Economaidd; Cyrsiau ar-lein.

20 Hydref: Cynnwys Bwletin - £300m i fusnesau yng Nghymru; Cyfnod atal byr cenedlaethol – Cwestiynau Cyffredin; Tanysgrifio i fwletinau cefnogi busnes; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Y Cynllun Cefnogi Swyddi.


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru