Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

- Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol - Mae'r gronfa ym bellach wedi cau. Bydd y Gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd yn agor yn gynnar ym Mai.

Lletygarwch awyr agored yn cael caniatâd i ailagor a’r rheolau ar gymysgu yn yr awyr agored yn cael eu llacio yng Nghymru.

Bwletin Cefnogi Busnes: rydym yn darparu bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r gwybodaeth diweddaraf. Darllenwch bwletin 19 Ebrill. Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes isod am  gopïau o'r rhai blaenorol. Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Annog pwyll wrth ail-agor economi Gwynedd yn ddiogel: Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Cysylltu â ni:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Grantiau

Cronfa Adferiad Diwylliannol

 

Benthyciadau

Benthyciad 'bounce back' Coronafeirws

  • Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws:
  • Mae'r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  

 

Cymorth ariannol pellach

Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru - Cymorth i fusnesau sydd DDIM yn derbyn bil Trethi Busnes

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme)

Trethi busnes 

Gohirio taliadau TAW 

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion

 

Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 30 o Fedi 2021, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Gweld manylion

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 


Bwletinau Cefnogi Busnes

19 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn cau am 5:00pm yfory, 20 Ebrill 2021; Canllawiau i dwristiaeth a lletygarwch; Pobl yng Nghymru sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i ddefnyddio hunan-brofion llif unffordd; Llythyr at sylw darparwyr gwasanaethau cysylltiad agos; Iechyd a diogelwch ar gyfer yr economi gig, gweithwyr asiantaeth a dros dro.

15 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - CORONAFEIRWS: Cynllun Benthyciadau Adfer wedi’w lansio; BREXIT: Recordiad gweminar masnachu gyda’r UE o dan y rheolau newydd ar gael; Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF) – Cymorth digidol i fusnesau; Gweminarau am ddim FSB; RCS – Lles ar gyfer gweithio: Mis Ymwybyddiaeth Straen; Coronafeirws (COVID-19): Llythyr DVSA at hyfforddwyr gyrru am wersi a phrofion; Cronfa gwerth £20 miliwn ar gyfer gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd ar agor.

13 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Llacio cyfyngiadau COVID-19 – diweddariad amserlen; Cardiau Gweithredu Busnes – Gwasanaethau cysylltiad agos; Coronafeirws (COVID-19): Hawliau dros dro newydd ynghylch datblygu a ganiateir i gefnogi adferiad economaidd.

8 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Grant Cam 2 y Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru ar agor; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Menter Môn: WORKPLACED; Busnes@llandrillomenai: Cyrsiau Lletygarwch; Barod i Recriwtio? Cynlluniau Cyflogaeth a Ariennir: Gweminar Busnes Cymru 13 Ebrill 2021; Gweminarau Tendro Busnes Cymru.

1 Ebrill: Cynnwys y Bwletin - Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir; Annog pwyll wrth ailagor economi Gwynedd yn ddiogel; Symud Cymru i Lefel Rhybudd 3: Y Prif Weinidog yn nodi’r cynlluniau ar gyfer llacio cyfyngiadau COVID ymhellach; Cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol; Digwyddiadau Gogledd Creadigol 21 Ebrill 2021; Arolwg Cymunedol Storiel, Bangor.

26 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad cyfyngiadau; Manwerthwyr: diweddariad canllawiau coronafeirws; Arolwg Cymunedol Amgueddfa Lloyd George; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau yn cau 31 Mawrth 2021.

24 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Adferiad Diwylliannol 2021-22: Gwiriwr Cymhwysedd ar agor; £1.3m i sector bwyd môr Cymru i helpu i ddelio ag effeithiau Brexit a Covid; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd) bellach ar agor; Darpariaeth Cartrefi Modur – Arolwg meysydd gwersylla Gwynedd; Hysbysfwrdd Swyddi Busnes@LLM; Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd.

22 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Cynllun Rheoli’r Coronafeirws Llywodraeth Cymru wedi’w ddiweddaru; Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn ar agor ar gyfer ceisiadau; Amserlen newydd ar gyfer prosesau rheoli ffiniau ar fewnforio nwyddau o’r UE; Arolwg Ar-Lein Cymru Iach ar Waith: Effeithiau’r pandemig Covid-19 ar iechyd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol ar gyflogwyr a’u staff; Gweminar Gwydnwch Busnes ar gyfer Lletygarwch 25 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB.

15 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Busnesau trin gwallt a barbwr: canllawiau’r coronafeirws i weithleoedd; Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Mawrth / Ebrill 2021 (i fusnesau sydd yn atebol am Drethi Annomestig yn unig); Grantiau Treftadaeth; Ailagor llety gwyliau hunangynhwysol; Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau (CCIF); Gweminar am ddim i fusnesau twristiaeth yn gweithredu ar Lwybr Arfordir Cymru 18 Mawrth 2021.

12 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Adolygiad Cyfyngiadau 12 Mawrth 2021 – pwyntiau allweddol; NODYN ATGOFFA: Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm heddiw 12 Mawrth 2021; £150 miliwn ychwanegol i gefnogi busnesau yng Nghymru.

11 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Grantiau Cyfyngiadau Chwefror/Mawrth 2021 i fusnesau’n atebol am Trethi Annomestig yn cau am 5:00pm HEDDIW; Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden yn cau am 8:00pm yfory 12 Mawrth 2021; Datganiad Ysgrifenedig: COVID-19 a Rhyddhad Ardrethi Annomestig i Fusnesau yn 2021-22.

8 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Ail gyfnod ymgeisio Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector busnesau twristiaeth, lletygarwch a hamdden agor 10:00am 9 Mawrth 2021; Annog trigolion Gwynedd i gadw at reolau Covid-19; Newid ar y gorwel?; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; Cymorth Recriwtio Prentisiaid Llywodraeth Cymru; Gweminarau ar gyfer mewnforwyr cynhyrchion bwyd a diod o’r UE i Brydain Fawr.

4 Mawrth:Cynnwys y Bwletin - Estyniad o 12 mis i’r cynllun sy’n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes; Cyllideb Llywodraeth y Deyrnas Unedig 2021; DIWEDDARIAD: Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws; Fframwaith profi COVID-19 yn y gweithle; Ein Cynhyrchwyr: Cywain; Seiberddiogelwch ar gyfer Unig Fasnachwyr a Microfusnesau.

3 Mawrth: Cynnwys y Bwletin - Arian ychwanegol ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth; ‘Yn Gefn i Chi’: Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau drwy ymgyrch newydd; BarberTalk Ar-lein Cymru 9 Mawrth 2021; Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART: Seilwaith digidol ar gyfer tref SMART 11 Mawrth 2021; MADE Cymru yn arwain trafodaeth am ddyfodol disglair gweithgynhyrchu yng Nghymru.

24 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru (llacio’r cyfyngiadau’n raddol); Academi Busnes Gogledd Cymru : Cymorth ymateb Covid-19 i fusnesau; ASTUTE 2020+: Gweminar Galluogi Gweithgynhyrchu Cymru tuag at Adferiad Cynaliadwy 3 Mawrth 2021.

22 Chwefror: Cynnwy y  Bwletin - BREXIT: Mwy o gymorth i fusnesau pysgota a physgod cregyn; Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau; WRAP Cymru: Y Gronfa Economi Gylchol – Galwad olaf ar gyfer ceisiadau grant; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Hybu Cig Cymru: Ymchwilio ffermio cynaliadwy yng Nghymru 22 Chwefror 2021 7:30pm.

17 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon yn cau Dydd Gwener 19 Chwefror 2021; Llywodraeth DU yn cyhoeddi Cronfa Gymorth Brexit BBaChau gwerth £20 miliwn; Cyhoeddi gweledigaeth ‘Egin gwyrdd’ ar gyfer y diwydiant bwyd a diod ôl-Covid; Digwyddiad Gwersi C-19 ac Edrych i’r Dyfodol 18 Chwefror 2021; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein); Cronfa Band Eang Llywodraeth Cymru: Digwyddiad gwybodaeth ar gyfer mentrau cymdeithasol 2 Mawrth 2021; Gweminarau am ddim FSB; Gweminarau Llesiant RCS.

12 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Ffurflenni cais Gwynedd Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 ar gael.

10 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Chwefror / Mawrth 2021 Llywodraeth Cymru; Chwaraeon Cymru: Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon ar agor; Cynllun Cymorth Tarfu ar Fusnesau Bwyd Môr gwerth £23 miliwn ar agor; Pecynnau cyfarpar diogelu personol am ddim i yrwyr tacsis; Digwyddiadau/ Gweminarau mis Chwefror.

4 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - PWYSIG: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau yfory 5 Chwefror 2021.

2 Chwefror: Cynnwys y Bwletin - Diweddariad: Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 yn cau 5 Chwefror 2021; Estyniad y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 25 Ionawr – Mawrth 2021; Gofyn i bobl lywio dyfodol y gweithle yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Digwyddiadau/Gweminarau mis Chwefror.

29 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cymorth pellach i fusnesau.

28 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm; Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth SEISS; CThEM: Dim cosb ffeilio Hunanasesiad hwyr i’r rhai sy’n ffeilio ar-lein erbyn 28 Chwefror 2021; Magnox yn lansio rhaglen recriwtio prentisiaid; Arloesi Bwyd Cymru: Cyfeirlyfr Bwyd a Diod Cymru; Digwyddiad Gogledd Creadigol 18 Chwefror 2021.

25 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 yn cau 12:00pm 29 Ionawr 2021; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi ail-agor; COVID-19 yng Ngwynedd – straen newydd yn lledaenu’n gyflym; Digwyddiadau rhithwir Cywain; Digwyddiad Rhithwir ION Leadership “Dringo Allan o Covid” – 28 Ionawr 2021.

20 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021 Llywodraeth Cymru; COVID-19 yng Ngwynedd; Deddfwriaeth ddi-fwg: canllawiau ar y newidiadau o fis Mawrth 2021; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol ac Offer Ar-lein ym Maes Twristiaeth a Lletygarwch; Adferiad Rhanbarthol 2021 – Uwchgynhadledd Busnes 24 Chwefror 2021 (Ar-lein).

15 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddeddfwriaeth i sicrhau bod gweithleoedd a siopau’n fwy diogel; Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden yr ERF ar agor; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); SMART Cymru – Galwad am brosiectau datgarboneiddio ymchwil a datblygu; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Hufenfa De Caernarfon i greu 30 o swyddi yng Ngwynedd fel rhan o fuddsoddiad o £14m; Miwtini – Rhwydwaith Creadigol a Digidol Colwyn 21 Ionawr 2021.

12 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 13 Ionawr 2021; Y Cynllun Cadw Swyddi; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd; Cyhoeddi cynllun brechu Covid newydd; Cynhadledd Emerging Tech Fest 2021; MIT Cynhadledd Rhithwir Cymru Chwefror 2021.

8 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Prif Weinidog Cymru: “Arhoswch gartref i achub bywydau”; Diweddariad: Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF; Awdurdodau yn dod ynghyd unwaith eto i gau meysydd parcio Eryri; Ymgynghori ar godi premiwm treth cyngor ar ail gartrefi a thai gwag hir-dymor yng Ngwynedd; Gwelliannau gwerth £850,000 yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor; Cymorth Masnach Ryngwladol: Beth mae cytundeb Masnach y DU-UE yn ei olygu i Fusnes?; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART 14 Ionawr 2021.

6 Ionawr: Cynnwys y Bwletin - Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector yr ERF yn agor 11 Ionawr 2021; NEGES I DDARPARWYR LLETY: Cais am Lety; Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd); Datganiad i’r Wasg CThEm: Dyddiad cau Hunanasesu – llai na mis i fynd; Network Rail: Buddsoddiad Llinell y Cambrian; Cyfleoedd Gogledd Cymru 21 Ionawr 2021; Trawsnewid Cynaliadwy – pontio’r bwlch rhwng digidol a dynol 20 Ionawr 2021.

21 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 ar draws Cymru; Cymorth ychwanegol i fusnesau mewn ymateb i gyfyngiadau newydd.

18 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar ar draws Cymru o 6:00pm 25 Rhagfyr 2020; Cymorth ychwanegol mewn ymateb i gyfyngiadau newydd; Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi (Ffyrlo) at Ebrill 2021; Bargen Twf Gogledd Cymru wedi ei arwyddo; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Cymorth Digidol 2021.

16 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cynllun Rheoli’r Coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Y Gronfa Economi Gylchol: WRAP Cymru.

11 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Cronfeydd Busnes Cyfyngiadau Rhagfyr 2020 Llywodraeth Cymru; Y Gwiriwr Cymhwystra ar gyfer y Gronfa Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth yn fyw; Cyhoeddi cynllun rheoli COVID-19 wedi’i ddiweddaru; Porth Sgiliau Busnes Cymru: Rhaglen Sgiliau Hyblyg; Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i 10 diwrnod yng Nghymru; Bwletin diweddaraf Croeso Cymru 10 Rhagfyr 2020; 100fed Bwletin Cefnogi Busnes Gwynedd.

7 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin; Cronfa Croesawu’r Cwsmer yn Ddiogel; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Brexit: Diwedd Cyfnod Pontio’r UE; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

3 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 4 Rhagfyr 2020: cwestiynau cyffredin; Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gweminar/Gweithdy Gwerthu Ar-lein (E-Fasnach); Cynhadledd ‘North Wales Means Business’ 17 Rhagfyr 2020; RCS yn Gwneud Gwahaniaeth.

2 Rhagfyr: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol clo byr Hydref/Tachwedd yn cau yn fuan; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn cau 7 Rhagfyr 2020; Diweddariad: Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Newyddion Croeso Cymru 1 Rhagfyr 2020; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; HWB Menter M-Sparc: Dosbarthiadau Meistr Trefi SMART.   

30 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cyhoeddi cyfyngiadau newydd wedi’u targedu yn y sectorau lletygarwch a hamdden; Annog siopa’n lleol yng Ngwynedd y Nadolig hwn; Newyddion Busnes Cymru 30 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020. 

26 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Grant Rhwystrau Busnes Cymru; Newyddion Diwydiant Croeso Cymru 26 Tachwedd 2020; Bwyd a Diod Cymru: Gweminar meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal 1 Rhagfyr 2020; Gweminar newid telerau ac amodau cyflogaeth: osgoi camgymeriadau costus 9 Rhagfyr 2020; Cystadleuaeth Next Tourism Generation 2021.

24 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Grant Dewisol y clo byr yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 wedi agor 23 Tachwedd 2020; Canllawiau newydd ar y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws; Cyngor Brexit.

20 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin -  Grant Ardrethi Annomestig y clo bach yn cau am 5:00pm heddiw – Grant Dewisol yn parhau ar agor; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Creadigol Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Mae Tŷ’r Cwmnïau yn rhyddhau cyngor ‘peidiwch â’i adael tan y funud olaf’ i fusnesau; Diweddariad Brexit: Cyfnod prawf y Gwasanaeth Allforio Pysgod; Holi’r arbenigwr: Cyflymu Cymru i Fusnesau yn ateb eich cwestiynau digidol.

19 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - 24 awr i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cyngor Brexit; Gwnewch y we’n fwy Cymreig gyda pharth.cymru. 

18 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Amser yn rhedeg allan i fusnesau Gwynedd hawlio eu grant clo bach; Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3 yn agor 23 Tachwedd 2020; Taliad Cymorth Hunan Ynysu; Canllawiau Brexit; ‘Brexit the Future’ : Digwyddiad ar-lein 10 Rhagfyr 2020.

16 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud dal ar agor; Taliad Cymorth Hunanynysu; Canllawiau Newydd ar y Cyfnod Pontio; Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19: offeryn gwirio pwy sy’n gymwys; Gwasanaeth atgoffa drwy E-bost Tŷ’r Cwmnïau; Aerdymheru ac awyru yn ystod y pandemig coronafeirws; Dydd Sadwrn y Busnesau Bach DU (Small Business Saturday UK) 5 Rhagfyr 2020; Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn lansio gweminarau’r Gaeaf am ddim i fusnesau; Camu’n uwch: Gweithio ym myd Technoleg 2020.

12 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - £10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru; Gadael yr UE: Llythyr gan Gweinidog yr Economi,Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Digwyddiad ‘Patrwm’ 19 Tachwedd 2020 a 23 Tachwedd 2020; Cynhadledd Merched yn rheoli eu hunain 17 Tachwedd 2020.

11 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid; Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Busnes@llandrillomenai – Facebook Live – 12.11.2020; Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020.

9 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Diweddariad: Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Ionawr 2021; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020.

6 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yr ERF dal ar agor; Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Bwletinau diweddaraf Busnes Cymru / Croeso Cymru; Galwad agored cynllun peilot Siop.io 10 Tachwedd 2020; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan ar gyfer rheolau newydd yn 2021. 

5 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Diogelu plant mewn lleoliadau gofal plant.

4 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - Rheoliadau Coronafeirws newydd 9 Tachwedd 2020; Estyniad i Grant y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth – SEISS; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cymorth digidol am ddim gan CCIF i helpu cynyddu sgiliau busnesau lleol; Gweminarau Hwb Menter @ M-SParc.

2 Tachwedd: Cynnwys y Bwletin - COVID-19 – mesurau cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru; Ymestyn y Cynllun Ffyrlo; Cyfnod Pontio’r DU a’r UE – Gweithredu rŵan argyfer rheolau newydd yn 2021;  Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi’r Dyfodol – Cau diwedd Tachwedd; Ail-agor eich busnes – Cofiwch Cod QR / Profi Olrhain Diogelu.

29 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud; Grant Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF); Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod yCoronafeirws – cau ar 31 Hydref 2020; Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod Cymru.

26 Hydref: Cynnwys y Bwletin - Cyfnod atal byr cenedlaethol coronafeirws: Cau busnesau ac adeiladau; Cefnogaeth ariannol mewn ymateb i’r cyfnod atal byr cenedlaethol; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Cymorth Recriwtio Prentisiaid; Brexit: Paratoi Cymru; Cynhadledd Rhithwir ar Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru ac Adferiad Economaidd; Cyrsiau ar-lein.

20 Hydref: Cynnwys Bwletin - £300m i fusnesau yng Nghymru; Cyfnod atal byr cenedlaethol – Cwestiynau Cyffredin; Tanysgrifio i fwletinau cefnogi busnes; Cam 2: Grant Gweithwyr Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol; Y Cynllun Cefnogi Swyddi.


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru