Covid-19: Cymorth i Fusnes

Yma cewch wybodaeth am y gwahanol ffynonellau o gymorth sydd ar gael i fusnesau o ganlyniad i Covid-19:

**NODER: 
Mae’r wybodaeth yma yn newid yn gyflym ar hyn o bryd.  Mae cynnwys y dudalen hon yn gywir hyd gorau ein gallu, ond gallwch ddilyn y dolennau ym mhob categori i sicrhau eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Cymorth i fusnesau bach a chanolig - crynodeb

Trethi busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd pob busnes manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn 100% rhyddhad trethi busnes annomestig yn 2020-21, beth bynnag ei werth ardrethol (Rateable Value)

Mae hwn yn ychwanegol i gynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yng Nghymru sydd eisoes yn bodoli, lle mae safleoedd busnes cymwys sydd â gwerth ardrethol hyd at £6,000 yn cael rhyddhad o 100%

Bydd y rheini sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn cael rhyddhad ar raddfa a fydd yn gostwng o 100% i sero

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru

Grantiau a Benthyciadau Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer rhai busnesau a restrir ar y gofrestr ardrethi busnes.

Cynigir grant o £25,000 i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. 

Mae pecyn Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai ac sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach.

Telir y grant drwy’r gyfundrefn BACS, felly rhaid i chi ddarparu manylion banc. Cyn gynted ag y byddwn wedi prosesu eich manylion, yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd, byddwn yn ei ddyfarnu i chi ar unwaith.

Os ydych yn gymwys i dderbyn y grant rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais hon:

Ffurflen gais Grant Cymorth Busnes

Ar ôl i chi anfon y ffurflen, byddem yn gwerthfawrogi eich amynedd ac yn gofyn i chi beidio ffonio wedyn. Rydym yn gwerthfawrogi'r heriau mawr sy'n wynebu busnesau, a bydd ein staff yn gwneud pob ymdrech i gael eich taliadau i chi cyn gynted â phosib.

 

At sylw'r rhai sydd DDIM yn gymwys i dderbyn y grant

Os nad chi yw’r trethdalwr busnes sy'n gyfrifol am yr adeilad neu, rydych yn ymwybodol o unrhyw reswm pam nad ydych yn gymwys i dderbyn y grant, mae'n ddyletswydd arnoch i roi gwybod ni cyn gynted â phosib fel nad ydym yn talu’r grant. Mae derbyn a chadw’r grant hwn os nad ydych yn gymwys i’w dderbyn yn drosedd.

I roi gwybod i ni nad ydych yn gymwys am y grant, cwblhewch y ffurflen hon:

Ffurflen datgan nad ydwi'n gymwys am Grant Cymorth Busnes 

 

Cronfa Cadernid Economaidd

Fe gyhoeddwyd ar 30 Mawrth fod Llywodraeth Cymru am gynnig grantiau a benthyciadau busnes yn ogystal â’r grantiau a nodwyd uchod.  Am fwy o fanylion ewch i:

https://llyw.cymru/cronfa-cadernid-economaidd-newydd-gwerth-500-miliwn-wedii-lansio-ar-gyfer-cymru 

 

Costau cyflog

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws (Coronavirus Job Retention Scheme):

Rhaid newid statws eich gweithwyr i “furloughed”, a llwytho manylion y gweithwyr i bortal newydd sy’n cael ei greu gan HMRC.  Fydd HMRC wedyn yn ad-dalu 80% o gostau cyflog eich gweithwyr, hyd at £2,500 y mis

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

Gohirio taliadau TAW

Fydd taliadau TAW (Treth ar Werth) yn cael eu gohirio am 3 mis.

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau hefo hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

Cwsmeriaid Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig 3-mis o wyliau ad-dalu cyfalaf i’w cwsmeriaid i helpu rheoli'r llif arian wrth i sefyllfa Covid-19 parhau i ddatblygu.

https://developmentbank.wales/coronavirus-support-welsh-businesses

Hunangyflogedig

Mae’r Canghellor wedi datgan y bydd pobl hunangyflogedig sy’n ennill o leiaf hanner eu cyflog trwy hunangyflogaeth, ac sydd ag elw gweithredol o hyd at £50,000 yn derbyn grant trethadwy sy’n gyfwerth ag 80% o’u helw misol ar gyfartaledd dros y tair blynedd diwethaf, mewn taliadau o hyd at £2,500 y mis, am 3 mis i ddechrau arni.  Mi fydd CThEM (HMRC) yn cysylltu gyda phobl cymwys unwaith fydd system yn ei le.  Ni ddisgwylir i daliadau cael eu gwneud tan Fis Mehefin, pan ddaw un taliad cyfwerth a tri mis o elw ar gyfartaledd. 

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd yn poeni am allu talu eu treth yn sgil Coronafeirws (COVID-19). Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK. 

Mae’r Canghellor eisoes wedi cyhoeddi y budd taliad nesaf treth incwm (Hunanasesiad) yn cael ei ohirio tan Fis Ionawr, a bod newidiadau wedi’i wneud i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth fel bod pobl hunangyflogedig yn gallu cael mynediad i taliadau sy’n cyfwerth a Thaliadau Salwch Statudol.  Mae’r isafswm incwm er mwyn hawlio Credyd Cyffredinol hefyd wedi’i ymlacio. 

Gallwch canfod wybodaeth pellach ynglŷn a hawlio budd-daliadau yma https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Os ydych angen cymorth i hawlio Credyd Cynhwysol, gallwch ddefnyddio gwasanaeth “Cymorth i Hawlio” Cyngor ar Bopeth, ar 08000 241 220

Mae’r Cynllun Benthyciadau Amhariad Busnes Coronafeirws yn agor ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, gan gynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfonebau a chyllid asedau a gallent ddarparu cyfleusterau o hyd at £5 miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y DU sy’n wynebu colli neu ohirio refeniw, gan arwain at amhariadau ar eu llif arian.  Gwefan CBILS yw’r ffynhonnell orau o wybodaeth wedi’i diweddaru.

Sialens Technoleg Newydd i Gefnogi Pobl sydd yn Ynysu

Mae £500,000 o nawdd ar gael i gwmniau technoleg sydd yn dyfeisio datrysiadau cymorth i bobl sydd angen aros adref oherwydd Covid-19.  Mae nawdd o hyd at £25,000 y cwmni ar gael.  Am ragor o wybodaeth ewch i techforce19.uk

Pa fusnesau sydd angen cau?

Mae nifer o fusnesau bellach wedi’u gorfodi i gau. 

 

 

Mwy o wybodaeth

Mae llawer o wybodaeth diweddar ar gael ar ein tudalennau Trydar a LinkedIn Busnes Gwynedd:

Trydar - @BusnesGwynedd

LinkedIn - BusnesGwynedd

 

Cysylltiadau

Llinell Gymorth CThEM (HMRC) i fusnesau a phobl hunan-gyflogedig sydd yn poeni am dalu eu trethi oherwydd Covid-19: 0800 0159 559

Llinell Gymorth Busnes Cymru - 0300 060 3000, Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30yb – 5.30yp

Gwasanaeth cefnogi busnes Cyngor Gwyneddbusnes@gwynedd.llyw.cymru