Gostyngiadau, rhyddhad ac eiddo gwag

Gostyngiad Busnesau Bach

Mae rhai busnesau yn gymwys am ryddhad llawn (100%) ac eraill i lefelau llai (sy’n gostwng yn raddol hyd at ddim). Bydd swm y rhyddhad yn ddibynnol ar drothwyon gwerthoedd ardrethol hyd at uchafswm gwerth ardrethol o £12,000. Mae'r tabl isod yn dangos esiamplau o lefelau rhyddhad:

Tabl lefelau rhyddhad
Gwerth ardrethol  % y rhyddhad
 0 - 6,000  100
 7,000  83.4
 8,000  66.6
 9,000  50
 10,000  33.3
 11,000  16.6
 12,000  Dim

Mae’r addasiadau yn cael eu hegluro gan Lywodraeth Cymru.

Os nad ydych yn sicr o’r lefel rhyddhad sydd ar gael i chi, i drafod telerau talu, neu am ragor o wybodaeth gyffredinol am ryddhad trethi cysylltwch â ni: 

Elusennau a chlybiau chwaraeon cymunedol amatur 

Gall elusennau a chlybiau chwaraeon cymunedol amatur gael rhyddhad o 80% o’r bil. Gall y Cyngor benderfynu peidio â chodi cyfran o’r 20% sy’n weddill hefyd.

Ffurflen gais gostyngiad elusennau

Sefydliadau nid-er-elw 

Gall y Cyngor benderfynu rhoi gostyngiad o hyd at 100% ar gyfer sefydliadau nad ydynt yn bodoli i wneud elw ac y mae eu prif amcan yn ymwneud â chrefydd, addysg, lles cymdeithasol, gwyddoniaeth, llenyddiaeth, y celfyddydau neu hamdden.

Eiddo gwag / Eiddo rhannol wag

Eiddo gwag

Os yw eiddo heb ei feddiannu, does dim angen talu trethi busnes am 3 mis.

Yn achos ffatrïoedd a warysau, does dim angen talu am 6 mis.

Does dim angen talu trethi busnes ar eiddo sydd heb ei feddiannu:

  • os yw’r gwerth ardrethol o dan £2,600
  • os yw’n adeilad rhestredig
  • os yw’n eiddo i fethdalwr
  • os oes gwaharddiad cyfreithiol ar feddiannu’r adeilad.


Eiddo rhannol wag

Os yw rhan o eiddo heb ei feddiannu, a bod y Cyngor yn credu y bydd yn rhannol wag am gyfnod byr, gall y Cyngor drafod â’r Swyddfa Brisio a chodi trethi am y rhan o’r adeilad sy’n cael ei meddiannu yn unig.

Rhyddhad ardrethi trosiannol

Mae Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2016 yn gwneud darpariaeth ar gyfer rhyddhad trosiannol i fusnesau bach y mae’r ailbrisio hereditamentau annomestig sy’n cael effaith o 1 Ebrill 2017 yn cael effaith andwyol arnynt. Mae manylion llawn gan gynnwys y meini prawf cymhwysedd, yr eithriadau, y gofynion gweithdrefnol a’r rhyddhadau ardrethi perthnasol ar gael gan yr awdurdod bilio.

Cymorth gwladwriaethol

Gallai rhyddhad rhag talu ardrethi annomestig fod yn gyfystyr â chymorth gwladwriaethol. Mae’n gyfreithlon pan fo’n cael ei ddarparu yn unol â Rheoliad y Comisiwn (EU) 1407/2013 ar gymorth de minimis. Mae’r rheoliad de minimis yn caniatáu i fenter gael hyd at €200,000 o gymorth ‘de minimis’ dros gyfnod treigl o dair blynedd. Os ydych yn cael, neu wedi cael, unrhyw gymorth ‘de minimis’ a roddwyd yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol neu’r ddwy flynedd ariannol flaenorol (o unrhyw ffynhonnell), dylech hysbysu’r awdurdod bilio ar unwaith am fanylion y cymorth a gafwyd.

Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr

Mae'n bosib eich bod eisioes yn ymwybodol o ddatganiad diweddar Llywodraeth Cymru ynglŷn â rhyddhad trethi trwy gynllun arfaethedig y cyfeirir ato fel cynllun rhyddhad trethi y Stryd Fawr.

Er fod manylion llawn a terfynol  ar ffurf amodau a thelerau cymwyso y cynllun eto i’w cyhoeddi, weld braslun o’r cyhoeddiad ar wefan Llywodraeth Cymru: rhagor o wybodaeth 

Unwaith y bydd manylion y cynllun terfynol wedi dod i law, ac wedi i’r Cyngor fabwysiadu’r cynllun, os  penderfynir bod eich busnes yn cymwyso wedi ystyried yr amodau, byddwn yn anfon bil addasiedig atoch.