Cymorth i Fentro

Mae’r Cynllun Cymorth i Fentro bellach yn derbyn Datganiadau o Ddiddordeb. Mae unrhyw benderfyniad ariannol yn ddibynnol ar gymeradwyaeth am fwy o gyllideb. Gall cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb gefnogi eich busnes drwy roi cefnogaeth busnes. Gall hyn helpu wrth i chi gynllunio eich busnes i’r dyfodol. I drafod eich syniadau neu am fwy o fanylion cysylltwch â gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru 

Close

 

Pwrpas Cymorth i Fentro yw cefnogi busnesau lleol i dyfu a chreu swyddi da i drigolion Gwynedd. 

 

Mae’r cynllun yn darparu cymorth ymarferol neu ariannol i fusnes ddod dros y rhwystrau sy’n eu hatal rhag tyfu a chreu gwaith.

Mae’r Cyngor yn awyddus i gefnogi busnesau sydd yn creu cynnyrch - yn nwyddau, fwyd a diod, feddalwedd cyfrifiadurol, gynhyrchiad teledu neu unrhyw beth arall - o fewn y cymunedau gwledig yng Ngwynedd sy’n gadarnleoedd i’r Gymraeg.

Mae Cymorth i Fentro yn brosiect lleol o fewn y Rhaglen Arfor. Bwriad y rhaglen yw cefnogi creu mwy o swyddi gwell yng nghadarnleoedd y Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â holl weithgareddau Arfor yng Ngwynedd, ymwelwch â www.gwynedd.llyw.cymru/arfor.

 

Gwneud cais

Y cam cyntaf wrth ymgeisio yw cyflwyno eich datganiad o ddiddordeb. Cyn ei gwblhau, ystyriwch y rhestr hwn:

Rydym yn cefnogi...

Nid ydym am gefnogi...

 • Yr awydd i fentro
 • Creu swyddi newydd
 • Tyfu’r busnes
 • Cynhyrchu mwy neu gynnyrch newydd
 • Defnydd o’r Gymraeg gan ac o fewn y busnes
 • Lleoli o fewn cymuned wledig / cadarnle’r Gymraeg
 • Parodrwydd i dderbyn a gweithredu ar gyngor
 • Cynnal busnes
 • Adnewyddu offer presennol
 • Newid dim ond i gydymffurfio gyda rheol neu gyfraith newydd
 • Cystadlu’n uniongyrchol gyda busnesau eraill yn yr ardal leol
 • Pethau sydd wedi digwydd yn barod

   

 

 

Mae'n rhaid i feddalwedd Adobe Acrobat Reader DC fod ar eich dyfais er mwyn gallu llenwi'r ffurflen hon. Llwytho Adobe Acrobate Reader DC i'ch dyfais.

 

Cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml:

Pa fath o gymorth sydd ar gael?

Mae Cymorth i Fentro yn becyn hyblyg a allai eich cefnogi gydag unrhyw beth sydd ei angen i helpu eich busnes greu swyddi. Gallai Cymorth i Fentro, er enghraifft, roi arian i chi i sicrhau sgiliau, eich helpu gyda chost offer neu gyfrannu dros dro at gost rhent adeilad. 

Os fydd eich datganiad o ddiddordeb yn llwyddiannus, bydd ymgynghorydd yn gweithio gyda chi i gadarnhau’r hyn sy’n rhwystro eich busnes rhag tyfu a pha gymorth sydd ei angen; dyma fydd sail eich cais am arian gan Gymorth i Fentro.

Sut mae gwneud cais am gymorth?

Y cam gyntaf yw cwblhau'r datganiad o ddiddordeb. Yn y datganiad bydd angen i chi ddisgrifio beth yw’r uchelgais ar gyfer y busnes ymhen pum mlynedd (e.e. faint fydd yn gyflogedig gan y busnes, beth fydd y trosiant, pwy fydd eich cwsmeriaid, ac ati); beth yw’r cam nesaf yn natblygiad y busnes a beth yw'r rhwystrau i hyn ddigwydd. 

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gyflwyno datganiad o ddiddordeb?

Ar ôl derbyn eich datganiad, bydd y Cyngor yn ei asesu. 

Os fydd y datganiad yn llwyddiannus, bydd ymgynghorydd busnes yn cael ei benodi i weithio gyda chi i gadarnhau’r uchelgais, darganfod y cam nesaf i ddatblygu’ch busnes, yr hyn sy’n eich atal rhag cymryd y cam nesaf a pha gymorth sydd ei angen. Gyda’r wybodaeth hon bydd cynllun gwaith ar gyfer tyfu’r busnes yn cael ei lunio. Dyma fydd eich cais am arian gan Gymorth i Fentro.

Ar sail y cynllun gwaith, bydd y Cyngor yn asesu’r cais am arian ac, os yw'n llwyddiannus, yn gwneud cynnig ariannol ffurfiol i chi.

Bydd unrhyw gynnig ariannol yn seiliedig ar eich ymrwymiad i gyflawni’r cynllun gwaith yn ei gyfanrwydd. Bydd gofyn i chi ymrwymo i ystyried sut i wneud y gorau o’r Gymraeg yn eich busnes drwy gwrdd â Swyddog Cymraeg Byd Busnes ynghyd â chydymffurfio â thelerau ac amodau ariannu safonol y Cyngor.

Beth all Cymorth i Fentro ei ariannu?

Bydd pob busnes sy’n cyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus yn derbyn cymorth gan ymgynghorydd busnes i gynhyrchu adroddiad fydd yn cynnwys cynllun gwaith ymarferol ar gyfer cyflawni’r cam nesaf yn natblygiad y busnes, ynghyd ag amcan o gostau ac adnabod unrhyw fwlch ariannol. Dyma fydd eich cais ar gyfer cefnogaeth bellach gan Cymorth i Fentro. 

Bydd modd i Gymorth i Fentro ystyried helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen i sicrhau fod eich busnes yn tyfu ac yn creu swyddi. Gall hyn gynnwys costau refeniw megis cost hyfforddiant, gwefan newydd, cyfraniad at rent adeilad mwy, ac ati; neu, gostau cyfalaf megis prynu offer, adeiladu ystorfa, ac ati. 

Beth yw rôl yr ymgynghorydd busnes yn y broses?

Yn y lle cyntaf, bydd yr ymgynghorydd yn eich cefnogi i:

 • wirio a chadarnhau eich uchelgais ar gyfer y busnes;
 • ddilysu’r cyfle yr ydych wedi’i adnabod;
 • gadarnhau beth yw’r cam nesaf yn natblygiad y busnes;
 • ystyried beth yw’r rhwystrau a’r anghenion i chi allu cyflawni’r cam nesaf; ac,
 • adnabod sut y gallwch gyfarch yr anghenion neu oresgyn y rhwystrau a pha gymorth sydd ei angen.

Bydd yr ymgynghorydd yn treulio hyd at ddiwrnod a hanner gyda chi i gyflawni’r uchod ac yna’n crynhoi’r canlyniadau mewn adroddiad ar eich cyfer. Bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys cynllun gwaith ymarferol ar gyfer cyflawni’r cam nesaf yn natblygiad y busnes ynghyd ag amcan gostau ac unrhyw fwlch ariannol.

Petai eich cais am arian gan Cymorth i Fentro yn llwyddiannus, bydd yr ymgynghorydd busnes hefyd ar gael i’ch cynghori, eich cefnogi a’ch mentora wrth i chi fwrw ymlaen i gyflawni’r cynllun gwaith.

Beth all Cymorth i Fentro ei ariannu?

Mae Cymorth i Fentro yn becyn cymorth hyblyg.  Bydd pob busnes sy’n cyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus yn derbyn cymorth gan ymgynghorydd busnes i gynhyrchu adroddiad fydd yn cynnwys cynllun gwaith ymarferol ar gyfer cyflawni’r cam nesaf yn natblygiad y busnes, ynghyd ag amcan gostau ac adnabod unrhyw fwlch ariannol.  Dyma fydd eich cais ar gyfer cefnogaeth bellach gan Cymorth i Fentro. 

Bydd modd i Cymorth i Fentro ystyried helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen i sicrhau fod eich busnes yn tyfu ac yn creu swyddi; gall hyn gynnwys costau refeniw megis cost hyfforddiant, gwefan newydd, cyfraniad at rent adeilad mwy, ac ati; neu, gostau cyfalaf megis prynu offer, adeiladu ystorfa, ac ati. 

Faint o arian sydd ar gael?

£250,000 yw cyfanswm cyllideb y pecyn Cymorth i Fentro. Nid oes lleiafswm nac uchafswm i’r swm sydd ar gael i gais unigol, ond yn fras rhagwelir y bydd mwyafrif y ceisiadau am gymorth rhwng oddeutu £5,000 a £10,000. 

Dylid nodi mai dim ond yr isafswm sydd ei angen i’r cynllun fynd rhagddo fydd yn cael ei gynnig ar sail unrhyw fwlch ariannol fydd wedi ei adnabod drwy law eich gwaith gyda’r ymgynghorydd busnes. 

Bydd swm cynnig ariannol Cymorth i Fentro yn gymesur â nifer y swyddi fydd yn cael eu creu. 

Oes rhaid i mi greu swydd(i) er mwyn derbyn cymorth?

Oes. Pwrpas Cymorth i Fentro yw cefnogi busnesau lleol i dyfu a chreu swyddi da i drigolion, yn arbennig o fewn y cymunedau gwledig yng Ngwynedd sy’n gadarnleoedd i’r Gymraeg. 

Sut fydd y Cyngor yn penderfyny pwy sy'n cael arian?

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i gefnogi cynifer o fusnesau ag y bo modd gyda’r pecyn Cymorth i Fentro. Ni fydd ceisiadau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol ar sail ei rinweddau ei hun.  Wrth ddewis a dethol, bydd y Cyngor yn ystyried y nodweddion a ganlyn:

 • Faint a pa fath o swyddi sy’n debygol o gael eu creu?
 • Yw’r busnes yn uchelgeisiol ond eto yn ymarferol ac yn realistig am y cam nesaf yn eu datblygiad?
 • Pa mor berthnasol yw’r cynllun i amcanion Cymorth i Fentro a’r rhaglen Arfor (creu swyddi da o fewn y cymunedau gwledig sy’n gadarnleoedd i’r Gymraeg) 

Pwy sy'n gallu gwneud cais?

Fe all unrhyw fusnes o unrhyw sector ymgeisio am gymorth, ond mae Cymorth i Fentro wedi ei anelu’n bennaf at fusnesau bach sy’n awyddus i dyfu a chreu swyddi.

Ym mhob achos fydd y Cyngor yn ystyried pa mor gymwys yw'r cais o dan reolau Cymorth Gwladwriaethol.

Mae’r Cyngor yn arbennig o awyddus i gefnogi busnesau sydd yn creu cynnyrch - yn nwyddau, yn fwyd a diod, yn feddalwedd cyfrifiadurol, yn gynhyrchiad teledu, neu unrhyw beth arall - o fewn y cymunedau gwledig yng Ngwynedd sy’n gadarnleoedd i’r Gymraeg. 

Oes unrhyw beth na fydd yn cael ei gefnogi?

Ni fydd cymorth yn cael ei ddarparu i:

 • Gynnal busnes fel y mae
 • Adnewyddu offer presennol
 • Gyflawni newid dim ond i gydymffurfio gyda rheol neu gyfraith newydd
 • Dalu am waith neu offer sydd eisoes wedi ei archebu / brynu
 • Alluogi busnes gael mantais ac i gystadlu yn erbyn busnesau eraill yn yr ardal leol 

Os yw fy nghais i'n llwyddiannus, sut fyddai'n cael yr arian?

Os yn llwyddiannus, bydd llythyr cynnig yn dod i’ch sylw sy’n egluro’n llawn sut i hawlio’r arian. Peidiwch ag archebu na thalu am unrhyw beth cyn i chi dderbyn a dychwelyd y llythyr cynnig. 

Dim ond ar ôl i chi brynu a thalu y bydd modd hawlio unrhyw arian yn ôl.  Cofiwch sicrhau fod eich llif arian yn ddigonol i dalu, a’ch bod yn cyflwyno’ch hawliad (gyda thystiolaeth o’r gwariant - copi o’r anfoneb a datganiad banc yn dangos y taliad), er mwyn i’ch hawliad gael ei brosesu ac i arian Cymorth i Fentro gyrraedd eich banc. 

Peidiwch â thalu am unrhyw beth gydag arian parod. Os am ddefnyddio cerdyn credyd bydd angen copi o ddatganiad y cerdyn yn dangos y taliad.

Mae’r Cyngor yn ymrwymo i sicrhau fod unrhyw hawliad cyflawn yn cael ei brosesu o fewn deg diwrnod gwaith o’i dderbyn. 

Pa mor hir mae'r broses yn ei gymryd?


v
Cydnabod derbyn Datganiad o Ddiddordeb   1 diwrnod gwaith
 Penderfynu pob Datganiad o Ddiddordeb  + 5 diwrnod gwaith
 Ymweliad yngynghorydd busnes  + 10 diwrnod gwaith
 Adroddiad yr ymgynghorydd busnes         + 5 diwrnod gwaith
 Penderfynu pob cais wedi iddo fod yn gyflawn   10 diwrnod gwaith
 Prosesu pob hawliad cyflawn  5 diwrnod gwaith

 

Oes rhaid i mi wario arian a threulio amser yn casglu prisiau a chael caniatâd cynllunio (os yn berthnasol) cyn cyflwyno cais?

Na. Nid oes angen unrhyw wybodaeth ariannol cyn cwblhau cam gyntaf y drefn, sef cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb.

Wrth gyflwyno cais llawn am gymorth, sef adroddiad yn cynnwys rhaglen waith ar gyfer cyflawni’r cam nesaf yn natblygiad y busnes, dylid cyflwyno amcan bris rhesymol ar gyfer unrhyw gostau a chadarnhau eich bod wedi cael trafodaeth gadarnhaol gyda’r Awdurdod Cynllunio os yn berthnasol.  Byddai’n fuddiol cynnwys tystiolaeth o sail y costau a chanlyniad y drafodaeth ynglŷn â chaniatâd cynllunio.

Os fydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr cynnig gan y Cyngor.  Bydd cynnig y Cyngor yn amodol ar ddarparu tystiolaeth lawn o’r costau (un dyfynbris ar gyfer eitem o wariant hyd at £4,999 neu dri dyfynbris os yw eitem yn costio £5,000 neu fwy) a (os yn berthnasol) thystiolaeth fod unrhyw hawliau statudol megis hawl cynllunio wedi eu sicrhau. Ni ddylid dechrau unrhyw wariant cyn darparu'r wybodaeth hon. 

Beth fydd y gofyn ohonof i'r dyfodol wedi i mi dderbyn cymorth?

Bydd unrhyw gynnig ariannol ar sail eich bod yn ymrwymo i gyflawni’r cynllun gwaith ar gyfer cam nesaf datblygiad eich busnes yn ei gyfanrwydd gan barhau i weithio gydag ymgynghorydd busnes wrth i chi weithredu’r cynllun gwaith.

Bydd hefyd gofyn i chi ymrwymo i ystyried sut i wneud y gorau o’r Gymraeg yn eich busnes drwy gwrdd â’r Swyddog Cymraeg Byd Busnes a chydymffurfio gyda thelerau ac amodau ariannol safonol y Cyngor.

Bydd dyletswydd arnoch i barhau i gydweithio gyda’r Cyngor i fonitro defnydd yr arian hyd at Mawrth 2021 a’n cynorthwyo i werthuso’r cynllun Cymorth i Fentro.  Bydd hefyd gofyn i chi ein helpu gydag ennyn cyhoeddusrwydd i’r cynllun. 

Beth yw Cymraeg mewn Busnes a beth yw rôl Busnes Cymru a Hwb Mentergarwch?

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Cymraeg Mewn Busnes  sy’n annog busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae swyddog Cymraeg Byd Busnes ar gael i gynnig cyngor a syniadau ymarferol, a’ch cyfeirio at gymorth pellach. Mae gwybodaeth gynhwysfawr am ddefnyddio’r Gymraeg yn eich busnes ar gael gan www.cymraeg.llyw.cymru.

Mae’r cynllun Cymorth i Fentro yn gweithio’n agos gyda’r prif ddarparwyr cymorth busnes gan gynnwys Busnes Cymru, Hwb Mentergarwch a Cyswllt Ffermio i sicrhau y byddwch yn cael y gorau o’r holl gymorth sydd ar gael i chi.  Yn benodol, Busnes Cymru a Hwb Mentergarwch, fydd yn darparu’r ymgynghorwyr busnes, fydd yn eich cynorthwyo yn y lle cyntaf petai eich datganiad o ddiddordeb yn llwyddiannus. 

 

 

 

 

 

Cefnogir gan: