Arfor ar Waith

Cefndir y prosiect

Mae rhaglen ARFOR yn gweithio ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr. 

Cronfa arbrofol yw'r rhaglen, sy'n bwriadu creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a chefnogi twf yr iaith.

Mae ARFOR yn cynnwys cyfuniad o gynlluniau lleol a gweithgareddau ar draws y pedair ardal. 

Bwriad y rhaglen yw gwireddu pedwar cynllun lleol:

  • hybu mentrau a chefnogi twf busnes mewn ardaloedd lle mae canran uchel o’r bobl yn siarad Cymraeg
  • sicrhau swyddi gwell sy’n talu’n well i gadw pobl leol yn yr ardaloedd hyn ac annog pobl sydd wedi gadael i ddod yn ôl i Wynedd
  • hyrwyddo gwerth dwyieithrwydd a’r Gymraeg mewn busnesau
  • annog busnesau a phobl sy’n symud i ardaloedd gwledig i werthfawrogi a defnyddio’r Gymraeg 

Mwy o wybodaeth...

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru

Gwefan Arfor

 

Prosiectau yng Ngwynedd

Cymorth i Fentro – pecyn o gyngor a chymorth ariannol i fusnesau sydd am fentro a chreu swyddi newydd yng nghadarnleoedd y Gymraeg. Am fwy o wybodaeth,
e-bostiwch:  busnes@gwynedd.llyw.cymru 
neu ymwelwch â: Cymorth i fentro

Gofod Gwneud a Gweithio – mae gofod ym Mhorthmadog sy'n rhoi cyfle i fusnesau lleol a'r gymuned ddefnyddio offer a thechnoleg newydd.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch ag Arloesi Gwynedd Wledig.

Her Cymunedau Mentrus – Rydym yn gweithio gyda Phartneriaeth Ogwen, Canolfan Henlas a Menter y Plu ar broseictau sydd am dorri tir newydd a gwireddu syniadau a fydd yn cylchdroi arian o fewn eu cymunedau a chreu swyddi.

Mwy o wybodaeth.

Llwyddo’n Lleol 2050 - ymgyrch ar draws Gwynedd a Môn sy'n gweithio gyda busnesau lleol ac adnabod dylanwadwyr ifanc i hyrwyddo cyfleoedd gwaith i bobl ifanc y sir. 

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â Menter Môn.

 

Prosiectau rhanbarthol

Bydd y siroedd yn cydweithio ar rhai gweithgareddau. Mae cytundeb wedi ei osod ar ran pedwar Cyngor i werthuso’r gweithgareddau a llunio strategaeth newydd i ranbarth y gorllewin i’r dyfodol.

Bydd cynllun Bwrlwm Busnes, yn cynnwys pecyn croeso i’r Gymraeg i hybu'r Gymraeg ar draws y rhanbarth a chodi ymwybyddiaeth busnesau o'r cyfleoedd busnes a phwysigrwydd yr iaith i’n cymunedau. 

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: 
gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru

Am fwy o wybodaeth am y Siroedd eraill, ymwelwch â www.rhaglenarfor.cymru